Ysgol Ddawns Canolfan y Celfyddydau


Ein Bwriad

Mae Ysgol Ddawns Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn anelu at ddarparu profiad dawns pleserus, safon uchel, gynhwysol ar gyfer disgyblion o bob oedran.  Mae athrawesau â chymwysterau uchel yn cynnig dosbarthiadau mewn bale, modern, tap a dawns stryd gyda’r bwriad o ddatblygu gwerthfawrogiad a chariad tuag at ddawns.

Mae’r Ysgol Ddawns wedi ennill enw da am hyfforddiant ardderchog a adlewyrchir yn y canlyniadau arholiad ar bob lefel.

 

Graddau ac Arholiadau

Mae’r Ysgol Ddawns yn dilyn system graddio’r Academi Ddawns Frenhinol (RAD) ar gyfer Bale a Chymdeithas Imperialaidd yr Athrawon Dawns (ISTD) ar gyfer Modern & Tap.  Mae Graddau’r ddau fudiad yn addas ar gyfer plant sy’n mynychu un, dwy neu fwy o wersi’r wythnos ac sy’n mwynhau dawns fel hobi, yn gweithio hyd eithaf eu gallu.  Rhoddir pwyslais cryf ar ddatblygu sgiliau cerddorol a dawns fynegiadol.

Rhennir yr holl ddosbarthiadau yn ôl oedran a/neu allu.  Mae’r dosbarthiadau Bale a Mini Movers yn dechrau o 3 oed, Dawns Stryd o 4 oed a Modern a Tap o 5 oed. Maent ar ffurf dosbarthiadau wythnosol o 30 munud, 45 munud neu 1 awr.  Ar gyfer y disgyblion iau mae’r pwyslais ar fwynhau. Cyflwynir technegau’n raddol a dilynir rhaglen o ddatblygiad trwy system y Graddau. Mae hyn yn sicrhau na roddir gormod o straen gorfforol ar y disgyblion a bod technegau a geirfa yn cael eu cyflwyno mewn modd mesuredig.  

Mae arholiadau yn fodd defnyddiol o fesur cyflawniad ac fe’u cynllunir i fod o fewn gallu’r rhan fwyaf o ddisgyblion, ond nid ydynt yn orfodol.  Ar gyfer y sawl sy’n barod i gymryd arholiadau, ac sydd wedi mynychu gwersi’n gyson, mae angen gwersi ychwanegol fel arfer yn ystod tymor yr arholiadau er mwyn rhoi mwy o sylw unigol ac er mwyn helpu’r disgyblion i berfformio gydag hyder ac i gyfarfod â’r safonau uchel a ddisgwylir.  Mae’r gwersi ychwanegol yn orfodol a chodir tâl ychwanegol amdanynt.

Mae cyn-ddisgyblion wedi ennill llefydd mewn ysgolion a cholegau dawns proffesiynol megis:

· Yr Ysgol Fale Ganolog

· Coleg yr Academi Ddawns Frenhinol

· Italia Conti

· Academi Celfyddydau Theatr Mountview

· Conservatoire Cerddoriaeth a Dawns Trinity Laban

· Dawns Rubicon Caerdydd

· Ysgolion Addysgiadol y Celfyddydau Llundain

· Canolfan Ddawns a Drama Glannau Merswy

· Academi’r Urdang

· Ysgol Tring Park ar gyfer y Celfyddydau Perfformio

 

Lawrlwytho: