Y Gymuned

Prif amcan y Ganolfan yw i ddarparu cyfleustra diwylliannol sy’n groesawgar i bawb - os ‘rydynt yn ymweld am y tro cyntaf neu’r canfed dro, a beth bynnag yw eu hoedran, cefndir neu brofiad. Yn ogystal â chyflwyno rhaglen anhygoel o waith proffesiynol mae’r Ganolfan yn rhedeg un o’r rhaglenni celfyddydau cymunedol mwyaf yng Nghymru, yn annog pobl I gymryd rhan mewn pob agwedd o’r celfyddydau. Bu’r Ysgol Lwyfan, y Theatr Ieuenctid a’r Ysgol Ddawns yn cynorthwyo llawer o unigolion i symud ymlaen o’u camau cyntaf ar y llwyfan neu’r llawr dawnsio, i yrfaoedd perfformio proffesiynol, tra bod llawer o artistiaid gweledol llwyddiannus wedi dod o hyd i’w talentau am y tro cyntaf a datblygu eu sgiliau yn ein dosbarthiadau celf wythnosol. Mewn llawer ffordd, rhaglen gyfranogol y Celfyddydau Cymunedol sydd wrth wraidd llwyddiant y Ganolfan. Mewn lleoliad gwledig gyda phoblogaeth gymharol isel, y cymryd rhan yn y celfyddydau, y creu a’r perfformio, sydd wedi adeiladu’r berthynas gref rhwng y gymuned a’r Ganolfan ac sydd wedi datblygu’r gwerthfawrogiad o’r rhaglen artistig ehangach. Mae’r 100,000 o unigolion a gymerodd ran yn Rhaglen y Celfydydau Cymunedol yn dyst i hyn.

Cyflawnodd y Ganolfan ei llwyddiant trwy ymrwymiad ac ysbrydoliaeth ei staff a’i gwirfoddolwyr. Enghreifftiau o’r ymroddiad hwn yw Dorothy ‘Dot’ Clifford a weithiodd yn ddi-flino i gyflwyno cynulleidfaoedd newydd i’r sioeau haf ac i gyrraedd grwpiau a mudiadau ledled Cymru; a gwaith ysbrydoledig y rheolwr llwyfan cyntaf Tom Corfield, a Rosa Evans o’r Swyddfa Docynnau, pob un yn gwasanaethu am dros ddeng mlynedd ar hugain ac yn gosod enghraifft wych i bob aelod o dîm y Ganolfan.