Rhaglen a Chyfleusterau

Mae’r Ganolfan ar agor saith niwrnod yr wythnos gydol y flwyddyn gan gynnig rhaglen gynhwysfawr o theatr, dawns, cerddoriaeth, arddangosfeydd, ffilmiau, llenyddiaeth, comedi ac amrediad helaeth o ddosbarthiadau a chyrsiau yn y celfyddydau gweledol a pherfformio a fyddai’n achos cenfigen i lawer o ddinasoedd mwy eu maint o lawer nag Aberystwyth. Mae’r rhaglen brysur dros fisoedd yr haf yn cynnwys ambell i Ŵyl a’r Sioe Gerdd Haf flynyddol, sy’n apelio at gynulleidfaoedd sylfaenol Canolbarth Cymru yn ogystal â’r farchnad ymwelwyr a thwristiaid sylweddol.

Mae gan y Theatr 312 o seddi ac mae ei rhaglen yn gymysgedd o gynyrchiadau proffesiynol a chymunedol, ac hefyd, yn gynyddol, sioeau proffesiynol a gynhyrchir gan y Ganolfan sydd wedyn yn mynd ar daith. Adeg y Nadolig mae’r Ganolfan yn cyflwyno ei sioe deuluol ei hun, gyda’r Wardeniaid wedyn yn cymryd i’r llwyfan gyda’u pantomein traddodiadol, sioe sy’n sicr o godi calon pawb yn ystod dyddiau diflas mis Ionawr! Mae’r Sioe Haf yn rhedeg am bum wythnos (44 o berfformiadau) yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst. Mae rhaglen y theatr yn cynnwys amrywiaeth eang o theatr, dawns, opera, comedi, sioeau cerdd a gweithgareddau teuluol.

Mae’r Stiwdio yn cynnig lle i 80 mewn awyrgylch llai ffurfiol ar gyfer gwaith newydd ac arbrofol, darlleniadau llenyddol a’r cynllun Llwyfan Agored sy’n anelu at annog a chefnogi artistiaid a pherfformwyr newydd i ddangos eu gwaith.

Mae’r Neuadd Gyngerdd yn gallu cymryd hyd at 1250 o bobl, ac fe’i defnyddir ar gyfer amrediad eang o gyngherddau cerddorol, cynyrchiadau theatr, adloniant ysgafn, yn ogystal â gweithgareddau’r Brifysgol gan gynnwys Seremoniau Graddio. Mae natur hyblyg y neuadd yn golygu y gellir ei defnyddio hefyd ar gyfer sioeau masnach, cynadleddau, priodasau a gweithgareddau arbennig eraill, sy’n dod ag incwm sylweddol i’r Ganolfan.

Mae’r Sinema yn boblogaidd iawn gyda’r dechnoleg ddiweddaraf yn cynnwys HD Digidol, Stereo Dolby a 3D. Bu’r dolenni byw o bob rhan o’r byd mor lwyddiannus gyda thymhorau o’r Met yn Efrog Newydd, Bale’r Bolshoi a Theatr Genedlaethol Lloegr fe benderfynwyd gosod offer taflunio digidol yn y theatr hefyd. Mae’r Sinema yn dangos o leiaf dwy ffilm bob dydd o’r wythnos, yn ogystal â Dangosiadau Arian, dangosiadau ar gyfer Rhieni a Babanod, Cymdeithas Ffilm, Cyfres Ffilmiau Cwlt a nifer o wyliau - yn amrwyio o ŵyl arswyd Abertoir i Ŵyl Cymru a’r Byd (WOW) a llawer mwy.

Oriel 1, gofod agored prydferth a phwrpasol, yw’r brif oriel sy’n arddangos y gorau oll o gelf gyfoes gan gynnwys paentiadau, cerflunwaith, gosodweithiau a chyfrwng newydd a gwaith digidol. Mae Oriel 2 yn darparu ffocws ar gyfer gwaith print a ffotograffiaeth, tra bod Oriel y Caffi yn cynnig lleoliad llai ffurfiol ar gyfer gwaith ar raddfa lai. Mae’r Oriel Serameg yn dangos y gorau ym maes serameg gyfoes o bob rhan o’r byd ac mae hefyd yn gartref i Gasgliad Serameg gwych y Brifysgol. Cydnabyddir Canolfan y Celfyddydau bellach gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel un o aelodau allweddol rhwydwaith y prif orielau yng Nghymru ac fel y brif oriel gelf gyfoes ranbarthol ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru. Datblygiad diweddar oedd sefydlu’r ‘Blwch’ sy’n gaban bychan yn y cyntedd i wylio ffilmiau gan artistiaid.

Mae’r cyfleusterau ar gyfer rhaglen y Celfyddydau Cymunedol yn cynnwys pedair stiwdio ddawns bwrpasol, stiwdio serameg, stiwdio 3D, stiwdio 2D, dwy ystafell rihyrso, ystafell gerdd, ystafell ffotograffig a labordy digidol. Mae’r Ganolfan yn annog myfyrwyr, staff a’r gymuned leol i gymryd rhan mewn amrediad helaeth o ffurfiau celf trwy ddefnyddio ei hadnoddau, cyfleusterau a’i darpariaeth o arbenigedd proffesiynol. Anogir a chefnogir y sawl sy’n cymryd rhan i arddangos eu sgiliau trwy berfformiadau ac arddangosfeydd cyhoeddus.

Mae’r Caffis a’r Barrau yn hynod lwyddiannus ac yn cael eu rhedeg yn uniongyrchol gan y Ganolfan. Mae’r caffis, sydd wedi ennill nifer o wobrau, yn cynnig dewis eang o brydau a byrbrydau ffres o’r bore cynnar tan yr hwyr.

Mae’r Ganolfan hefyd yn gartref i’r Siop Grefft a Dylunio sy’n cynnig amrywiaeth helaeth o grefftau cyfoes a gemwaith, yn ffocysu’n benodol ar waith a gynhyrchir yng Nghymru, ac i’r Siop Lyfrau sy’n stocio’r llyfrau a chyhoeddiadau academaidd diweddaraf ac yn cynnal achlysuron lansio llyfrau a gweithgareddau llenyddol. Mae’r Siop Grefftau hefyd yn trefnu Ffair Grefftau bob blwyddyn yn ystod mis Tachwedd a mis Rhagfyr gyda thros 80 o stondinau yn arddangos gwaith cynhyrchwyr yng Nghymru.

Defnyddir cyfleusterau’r Ganolfan hefyd ar gyfer cynadleddau, recordiadau teledu, ffeiriau crefft a bwyd, seminarau a chyfarfodydd, gyda gwasanaethau cynnal ac arlwyo llawn yn cael eu darparu ar y safle.