Polisi Preifatrwydd a Gwarchod Data

Datganiad Gwarchod Data
 

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, fel rhan o Brifysgol Aberystwyth sy'n gweithredu fel rheolwr data, yn cydymffurfio â'r Ddeddf Gwarchod Data a'r Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (a ddaw i rym o 25 Mai 2018).

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, fel rhan o Brifysgol Aberystwyth, yn ymrwymedig i gynnal eich preifatrwydd a chymryd gofal o'r wybodaeth bersonol yr ydych yn rhoi'n wirfoddol fel rhan o'r proses archebu tocynnau, prynu ar-lein, llenwi ffurflenni aelodaeth neu nawdd, tanysgrifio i e-gylchlythyrau neu weithgareddau ac arolygon ymwelwyr.

Mae'r wybodaeth bersonol yr ydym yn casglu, yn prosesu neu'n defnyddio yn cael ei thrin yn ddiogel ac yn unol â'n polisi preifatrwydd (a ddisgrifir isod).  Pa bryd bynnag yr ydych yn rhoi gwybodaeth bersonol i ni, 'rydych yn caniatau iddi gael ei chasglu a'i defnyddio yn unol â'r polisi hwn, gan gynnwys ein defnydd o gwcis (fel yr eglurir isod).

Pan 'rydym yn prosesu'ch archeb / pryniad, gofynnir i chi am eich enw, cyfeiriad, e-bost a rhif ffôn. Mae hyn yn hanfodol er mwyn prosesu archebion lle na ddefnyddir arian parod. . Efallai y gofynnir i chi hefyd gael eich hysbysu am ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynhelir yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn y dyfodol. 'Rydym yn cadw gwybodaeth bersonol at bwrpasau gweinyddu, hysbysebu, marchnata a chodi arian.

Yn dibynnu ar beth yr ydych wedi dweud wrthym, byddwn yn i) prosesu'ch gwybodaeth ar y sail eich bod yn ymgymryd â chytundeb pan 'rydych yn prynu tocynnau neu gynnyrch o'r Ganolfan neu pan 'rydych yn cyflwyno rhodd (Erthygl 6(1)(b) y Rheoliad).  ii) prosesu'ch gwybodaeth ar y sail eich bod wedi rhoi caniatâd ar gyfer y prosesu hyn ac ar gyfer cyfathrebiadau cysylltiedig (Erthygl 6(1)(a) y Rheoliad) a iii) prosesu'ch gwybodaeth ar y sail ei bod er 'lles dilys' y Ganolfan i wneud hynny (Erthygl 6(1)(f) y Rheoliad) sef bod angen y wybodaeth ar y Ganolfan er mwyn prosesu trafodion ariannol ac eraill ac i gadw cofnod o'r rhain.

Defnyddir eich gwybodaeth gan staff y Ganolfan yn unig. Defnyddir trydydd partïon yn achlysurol i ddarparu cyfleusterau neu wasanaethau i helpu prosesu data. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth neu Swyddog Gwarchod Data'r Brifysgol ar infocompliance@aber.ac.uk

Gweler y ddogfen atodedig am y datganiad Gwarchod Data llawn. 

Wedi'i ddiweddaru 23.05.2018

Lawrlwytho: