Oriel Lockdown

Oriel Lockdown

Mehefin 21ain - Medi 5ed

Mae’r arddangosfa hon yn dathlu’r rhan werthfawr a chwaraewyd gan y celfyddydau dros gyfnod y pandemig. Gyda’r rhan fwyaf ohonom yn cael ein cyfyngu i’n tai a’n milltir sgwar, fe sylwon ar y cyfryngau cymdeithasol fod nifer fawr o bobl gan gynnwys artistiaid amatur a phroffesiynol yn troi at gelf a chreadigrwydd i weld nhw trwyddo. ‘Roeddem eisiau creu ciplun o’r amser digyffelyb hwn lle rydym yn gyfunol wedi gorfod wynebu sefyllfa eithriadol ac ansicr, felly penderfynom ni rhoi galwad agored allan i gyflwyno gwaith a grewyd yn ystod y cyfnod clo ac roedd yn ymateb i’r pandemig.

Derbyniwyd dros 1,000 o geisiadau ar Instagram a thrwy’r ebost. Fe wnaeth Anthony Shapland, curadur oriel g39 yng Nghaerdydd a Ffion Rhys, curadur yn Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth treulio amser maith yn trafod sut i ddewis allan o gymaint o geisiadau. Gyda’r holl orielau, theatrau, sinemâu a chanolfannau diwylliannol ar gau, mae’r nifer anhygoel o weithiau celf a gyflwynwyd yn destament i’r rôl mae celf yn chwarae mewn bywydau pobl, a’r peth wnaeth daro ni oedd sut mae ‘gwneud’ a chreu wedi chwarae rol enfawr mewn lleddfu pryder ac hyrwyddo lles yn ystod yr amser anodd hwn.  Daeth y stori y tu ôl i greu’r gwaith celf felly yr un mor bwysig â’r darnau eu hunain, gan greu trafodaeth ddiddorol rhwng celf ‘broffesiynol’ a chelf ‘o’r tu allan’. Gobeithiwn y byddwch yn treulio ychydig o amser yn darllen rhai o’r straeon anhygoel yn yr arddangosfa hon sy’n cynnwys bron 400 o ddarnau o waith gan 160 o artistiaid yn defnyddio pob math o gyfrwng  o’r rholiau papur tŷ bach oedd mor brin ar y pryd i ddyddiaduron, paentio, arlunio, ffotograffiaeth, testamentau ffilm a gosodwaith. Mae’r gweithiau celf yn cymryd drosodd y Ganolfan yn ei chyfanrwydd ac yn siarad am anesmwythder cyfyngiad, mynd am dro ac ailddarganfod ein milltir sgwâr, llawenydd byd natur a garddio, ein hobïau ecsentrig, dyfeisgarwch a dathlu’n Gwasanaeth Iechyd Gwladol a’i staff anhygoel. Diolch yn fawr i chi i gyd am gymryd rhan ac am rannu’ch straeon.

Dyfarnir Wobr Ffrindiau y Ganolfan o £500 i un artist, ac estynwn ddiolch mawr iddyn nhw am wneud hyn yn bosib. Fe fydd hefyd sians I chi bleidleisio am eich ffefrun drwy Gwobr Dewis y Bobl.

Fydd yna gyfres o ddigwyddiadau amser cinio i gydfynd â’r arddangosfa fydd yn gweld artistiaid o wahanol ffurf yn ymateb i’r sioe - rhagor o fanylion i ddod yn fuan.

I ymweld a’r arddangosfa fydd rhaid bwcio slot o hanner awr yma:

30 Awst-5 Medi

https://www.aberystwythartscentre.co.uk/exhibitions/oriel-lockdown-wythn...

 

Delweddau:

Angharad Pearce Jones Yr ochr arall i'r ffens / The other side of the fence, Gosodwaith tu fewn i dy yr artist 
 
Richard Batrick @rb_ffotograffiaeth, Ynys Cysylltiad, ffotograff ddigidol