Datganiad Hygyrchedd

Os ydych chi'n profi unrhyw broblemau gyda defnyddio'r wefan hon, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda'r Adran Marchnata:

Swyddfa Marchnata, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DE

Ffôn: 01970 622894 / Ebost: artscentre-marketing@aber.ac.uk

Gwybodaeth dechnegol ynglyn â defnyddio’r wefan hon

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn ymrwymedig at sicrhau bod ei gwefan o fewn cyrraedd pawb, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Meddalwedd Symudol (Rhif 2) 2018.

Statws Cydsyniad

Mae’r wefan hon yn cydsynio’n rhannol â’r Cyfarwyddyd Hygyrchedd Gwefannau fersiwn 2.1 safon AA, oherwydd yr ‘anghydsyniad ac eithriadau’ a restrir isod.

Cynnwys na fedrir ei gyrraedd

Ni fedrir cyrraedd y cynnwys a restrir isod am y rhesymau canlynol.

  • Anghydsyniad â’r rheoliadau hygyrchedd

Nid oes gan rai o’r delweddau destun cyfatebol, felly nid yw’r wybodaeth o fewn cyrraedd pobl sy’n defnyddio darllenydd sgrîn. Nid yw hyn yn cydsynio â chriteria 1.1.1 (cynnwys nad yw’n destun) y Cyfarwyddyd Hygyrchedd Gwefannau 2.1.

‘Rydym yn bwriadu ychwanegu testun cyfatebol ar gyfer pob delwedd erbyn Ionawr 2021. Pan ‘rydym yn cyhoeddi cynnwys newydd byddwn yn sicrhau bod ein defnydd o ddelweddau yn cyfarfod â safonau hygyrchedd.

  • Baich anghyfartal

Mae’n anodd cyrraedd rhai o’n ffurfiau rhyngweithiol trwy ddefnyddio allweddfwrdd oherwydd, er enghraifft, nid oes tag ‘label’ yn gysylltiedig â rhai o’r ffurfiau rheoli.

Mae’n tudalennau archebu yn cael eu creu a’u cynnal trwy feddalwedd trydydd parti Patronbase a’u trin i edrych fel ein gwefan.

‘Rydym wedi asesu’r gost o gywiro’r diffygion presennol sy’n gysylltiedig â chyrraedd gwybodaeth. Credwn y byddai gwneud hyn ‘nawr yn faich anghyfartal o fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd. Byddwn yn gwneud asesiad arall pan mae angen adnewyddu cytundeb y cyflenwr, sy’n debygol o fod ym mis [Hydref 2020].

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Mae rhai o’n dogfennau PDF a Word yn hanfodol wrth ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym ffeiliau PDF gyda gwybodaeth ar sut y gall defnyddwyr gyrraedd ein gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word. Erbyn mis Ionawr 2021, bwriedir unai addasu’r rhain neu ddarparu tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn gofyn i ni newid ffeiliau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol wrth ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu newid.

Bydd unrhyw ffeiliau PDF neu ddogfennau Word newydd a gyhoeddir gennym yn cyfarfod â safonau hygyrchedd.

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau fideo byw oherwydd mae fideo byw yn eithriedig rhag cyfarfod â rheoliadau hygyrchedd. Fodd bynnag, ‘rydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at unrhyw fideos newydd a lwythir i fyny i’r wefan.

Nid yw’r Rheoliadau hyn yn berthnasol i gynnwys gwefannau a meddalwedd symudol a ddisgrifir fel archifau. Yn y rheoliad hwn - mae “archifau” yn golygu gwefan neu feddalwedd symudol sydd:
(i) ond yn cynnwys deunydd nad oes ei angen ar gyfer prosesau gweinyddol gweithredol; ac
(ii) sydd heb eu diweddaru neu eu golygu ar ôl 23ain Medi 2019

Beth yr ydym yn gwneud i wella hygyrchedd

Mae’n cynllun hygyrchedd yn dangos sut a phryd yr ydym yn bwriadu gwella hygyrchedd ar y wefan hon.

Tudalennau archebu Patronbase: Ionawr 2021
Delweddau gyda thestun cyfatebol: Ionawr 2021
Ffeiliau PDF a ffurflenni: Ionawr 2021

Darparu’r datganiad hygyrchedd hwn

Darparwyd y datganiad hwn ar [01.09.2020]. Fe’i adolgwyd olaf ar [01.09.2020].

Profwyd y wefan hon olaf ar 26.08.2020. Gwnaethpwyd y prawf gan Un.titled.

Defnyddiwyd y modd hwn i benderfynu ar y sampl o dudalennau i’w profi:

Arfau a ddefnyddiwyd:

Axe Chrome extension
Accessibility Insights for Web
Google Lighthouse

Tudalennau a brofwyd:

Hafan: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/
Beth sydd Ymlaen: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/whats-on-all
Tudalen Digwyddiadau: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/music/shires
Cyrsiau: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/take-part
Eich Ymweliad: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/your-visit
Cymryd rhan: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/cymryd-rhan-taking-part
Ynglyn â ni: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/about-us

Gallwch ddarllen yr adroddiad hygyrchedd llawn yma: https://bit.ly/3ji7DPu

Dangoswyd bod y tudalennau a brofwyd yn cydymffurfio’n llawn â’r sgôr Lighthouse Accessibility = 100%