Mae celf a diwylliant i bawb. Ond os oes gennych nam neu ofyniad mynediad penodol, yn aml, gall mwynhau ymweliad i theatr neu ganolfan gelf fod yn fwy cymhleth na dim ond archebu tocynnau a dewis beth i’w wisgo. 

Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celf ar draws Cymru i wneud pethau’n glir ac yn gyson.  Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd angen gwybodaeth benodol am fynediad i gynllunio ymweliad â theatr. Rydym yn rhan o’r cynllun Hynt am ein bod yn credu ei fod yn cynnig yr arfer gorau oll i’n cwsmeriaid o ran polisi tocynnau a mynediad teg.

Cerdyn Aelodaeth yw Hynt

Mae gan rai â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn yn rhad am ddim i gynorthwyydd personol neu ofalydd ym mhob theatr a chanolfan gelf sy’n rhan o’r cynllun. Cliciwch yma i gael gwybod os gallwch chi neu’r person rydych yn gofalu amdano/i gael cerdyn neu cliciwch yma i wneud cais.

Adnodd yw Hynt

Mae www.hynt.cymru yn cynnwys gwybodaeth ac arweiniad defnyddiol am y cynllun a sut mae’n gweithio. Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwybodaeth neu newyddion am fynediad a’r celfyddydau. Mae’r wefan yn cynnwys rhestrau o bob perfformiad hygyrch yn ogystal â’r wybodaeth ddiweddaraf am leoliadau i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Byddwn yn hapus i esbonio’r cynllun yn llawn a’n rhan ni ynddo. Os hoffech siarad ag aelod o staff, cysylltwch â 01970 623232.

Ymweld â Chanolfan y Celfyddydau

Os hoffech holi am y cyfleusterau cyn dod i Ganolfan y Celfyddydau, ffoniwch 01970 622882.

Mae lle wedi'i gadw ger y brif fynedfa i yrwyr sy'n methu cerdded yn dda. Mae dau le yng nghefn y theatr hefyd, ar yr un gwastad â'r prif gyntedd. Mae ‘na 4 lle ar gyfer cadeiriau olwyn ar y rhes gyntaf yn y Neuadd Fawr gyda mynediad lefel i brif lawr y Ganolfan (gan gynnwys y Swyddfa Docynnau a Mynedfa’r Neuadd Fawr).

Gall pobl mewn cadeiriau olwyn fynd i holl awditoria a gweithdai'r Ganolfan.

Mae'r prif gyntedd a'r swyddfa docynnau ar yr un gwastad â'r tu allan a gellir mynd mewn lifft i gyntedd y theatr ac ar lifft grisiau i lawr i'r lefel is.

Mae croeso i gŵn tywys a chŵn cymorth.

Gellir mynd mewn cadair olwyn i'r toiledau ar bob lefel ac eithrio'r cyntedd isaf.

Ceir dolenni clywed yn y Neuadd Fawr, y Theatr a'r Sinema.

Sinema -

Mae'n falch gyda ni cynnig nifer o dangosiadau gydag is-deitlau pob mis ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw. Rydym hefyd yn cynnig dangosiadau hamddenol gyda newidiadau i awyrgylch arferol yr awditoriwm er mwyn gwneud pethau'n fwy cyfforddus ar gyfer nifer o anghenion (gwelwch isod am fwy o fanylion). Mae disgrifiad clywedol ('audio description') hefyd ar gael ar nifer o dangosiadau. Gallwch y swyddfa docynnau ar 01970 62 32 32 am wybodaeth - mae dangosiadau sy'n dod yn fuan wedi'u rhestru isod.

Ffilmiau gydag is-deitlau sy'n dod yn fuan:

CAPTAIN MARVEL (12A) - Dydd Mawrth, 2il Ebrill, 5:30pm
(Anna Boden, Ryan Fleck USA 2019, AD, 124mins)
 
Wedi'i gosod yn y 1990au, dyma anturiaeth newydd sbon o gyfnod nas gwelwyd erioed o'r blaen yn hanes Bydysawd Sinematig Marvel.  Mae'r stori yn dilyn Carol Danvers wrth iddi ddod i'r amlwg fel un o arwresau mwyaf pwerus y bydysawd pan mae'r Ddaear yn cael ei dal yng nghanol rhyfel galaethol rhwng dwy hil estron.
 
COLETTE (15) - Dydd Llun, 8fed Ebrill, 5:45pm
Ar ôl priodi awdur Ffrengig llwyddiannus, mae Sidonie-Gabrielle Colette (Keira Knightley) yn symud i foethusrwydd deallusol ac artistig y sîn lenyddol ym Mharis. Yn ysgrifennu o dan enw ei gŵr, mae llwyddiant ei nofel yn hwbio'r ddau i gymdeithas uchel Paris tra bod ef yn derbyn y clod i gyd.  Ond mae ei byd yn dechrau newid pan mae anffyddlondeb ei gŵr, a'i hatyniad hithau at fenywod, yn cyflwyno cyfle iddi sefyll i fyny dros ei hun a ffeindio'i llais.
 
WILD ROSE (12A) - Dydd Iau, 1af Mai, 5:45pm
Julie Walters a Jessie Buckley sy'n serennu yn y ddrama gomedi ddengar hon am fam ifanc i ddau o blant sy'n breuddwydio am ddianc rhag ei bywyd diflas ac undonog yn Glasgow i lwyddo fel cantores Cerddoriaeth Wlad a Gwerin. Yn hyfryd, yn galonogol ac yn hwyliog, dyma ffilm sy'n nodweddu perfformiadau gwych gan y cast i gyd.
 
Nodwch bod dangosiadau hamddenol (isod), os nad oes nodyn yn wahanol, hefyd yn dangos gydag isdeitlau, yn ogystal ag amryw o newidiadau eraill i'r awditoriwm.
 

Dangosiadau hamddenol sy'n dod yn fuan:

DUMBO (PG) - Dydd Sadwrn, 27ain Ebrill, 12pm
(Tim Burton, USA 2019, AD, 111mins)

Mae Tim Burton yn rhoi i ni ail-gread newydd bywiog o un o straeon mwyaf poblogaidd Disney. Mae'r perchennog syrcas Max Medici (Danny DeVito), yn gofyn am help y cyn-seren Holt Farrier (Colin Farrell) a'i blant i ofalu am eliffant sydd newydd ei eni - ac sydd â chlustiau enfawr sy'n ei wneud yn destun sbort yn y syrcas sydd mewn trafferthion. Ond pan maent yn darganfod bod Dumbo yn medru hedfan, mae'r syrcas yn cael adferiad anhygoel, ac yn denu sylw dyn busnes penderfynol (Michael Keaton) sy'n awyddus iawn i fod yn berchen ar Dumbo.

BETH YW DANGOSIAD HAMDDENOL?

Mae dangosiad hamddenol o ffilm yn y sinema yn gynhwysol ar gyfer pobol gydag anghenion ychwanegol. Mae rhai newidiadau i'r amgylchedd ffilm arferol, sy’n cynnwys:

- dim hysbysebion
- is-deitlau ar y ffilm
- lefelau golau isel yn y sinema
- lefelau sain îs nag arfer
- mae'n iawn i wneud swn a symyd

Os oes gennych ofynion penodol, neu dim ond eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch gyda ni.

Lawrlwytho: 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Dylunwyd gan View Creative a chrefftwyd gan Tincan