Mae celf a diwylliant i bawb. Ond os oes gennych nam neu ofyniad mynediad penodol, yn aml, gall mwynhau ymweliad i theatr neu ganolfan gelf fod yn fwy cymhleth na dim ond archebu tocynnau a dewis beth i’w wisgo. 

Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celf ar draws Cymru i wneud pethau’n glir ac yn gyson.  Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd angen gwybodaeth benodol am fynediad i gynllunio ymweliad â theatr. Rydym yn rhan o’r cynllun Hynt am ein bod yn credu ei fod yn cynnig yr arfer gorau oll i’n cwsmeriaid o ran polisi tocynnau a mynediad teg.

Cerdyn Aelodaeth yw Hynt

Mae gan rai â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn yn rhad am ddim i gynorthwyydd personol neu ofalydd ym mhob theatr a chanolfan gelf sy’n rhan o’r cynllun. Cliciwch yma i gael gwybod os gallwch chi neu’r person rydych yn gofalu amdano/i gael cerdyn neu cliciwch yma i wneud cais.

Adnodd yw Hynt

Mae www.hynt.cymru yn cynnwys gwybodaeth ac arweiniad defnyddiol am y cynllun a sut mae’n gweithio. Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwybodaeth neu newyddion am fynediad a’r celfyddydau. Mae’r wefan yn cynnwys rhestrau o bob perfformiad hygyrch yn ogystal â’r wybodaeth ddiweddaraf am leoliadau i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Byddwn yn hapus i esbonio’r cynllun yn llawn a’n rhan ni ynddo. Os hoffech siarad ag aelod o staff, cysylltwch â 01970 623232.

Ymweld â Chanolfan y Celfyddydau

Os hoffech holi am y cyfleusterau cyn dod i Ganolfan y Celfyddydau, ffoniwch 01970 622882.

Mae lle wedi'i gadw ger y brif fynedfa i yrwyr sy'n methu cerdded yn dda. Mae dau le yng nghefn y theatr hefyd, ar yr un gwastad â'r prif gyntedd. Mae ‘na 4 lle ar gyfer cadeiriau olwyn ar y rhes gyntaf yn y Neuadd Fawr gyda mynediad lefel i brif lawr y Ganolfan (gan gynnwys y Swyddfa Docynnau a Mynedfa’r Neuadd Fawr).

Gall pobl mewn cadeiriau olwyn fynd i holl awditoria a gweithdai'r Ganolfan.

Mae'r prif gyntedd a'r swyddfa docynnau ar yr un gwastad â'r tu allan a gellir mynd mewn lifft i gyntedd y theatr ac ar lifft grisiau i lawr i'r lefel is.

Mae croeso i gŵn tywys a chŵn cymorth.

Gellir mynd mewn cadair olwyn i'r toiledau ar bob lefel ac eithrio'r cyntedd isaf.

Ceir dolenni clywed yn y Neuadd Fawr, y Theatr a'r Sinema.

Sinema -

Mae'n falch gyda ni cynnig nifer o dangosiadau gydag is-deitlau pob mis ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw. Rydym hefyd yn cynnig dangosiadau hamddenol gyda newidiadau i awyrgylch arferol yr awditoriwm er mwyn gwneud pethau'n fwy cyfforddus ar gyfer nifer o anghenion (gwelwch isod am fwy o fanylion). Mae disgrifiad clywedol ('audio description') hefyd ar gael ar nifer o dangosiadau. Gallwch y swyddfa docynnau ar 01970 62 32 32 am wybodaeth - mae dangosiadau sy'n dod yn fuan wedi'u rhestru isod.

Ffilmiau gydag is-deitlau sy'n dod yn fuan:

MAMMA MIA 2: HERE WE GO AGAIN (PG) - Dydd Mawrth, 4ydd Medi, 5:45pm
(Ol Parker, USA 2018, AD, 114mins)

Am gast bendigedig!  Dewch â'ch gwisgoedd mwyaf disglair a gwirion allan ac ymunwch â sêr megis Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried a Julie Walters ar gyfer y sioe wych  hon sy'n addo rhagor o gerddoriaeth, rhagor o ramant, rhagor o chwerthin a rhagor o Abba… ac a fu i ni sôn am Cher?  Dewch yn llu, mae'n amhosib peidio!

CHRISTOPHER ROBIN (PG) - Dydd Llun, 10fed Medi, 5:45pm
(Marc Foster, UK 2018, 104 minutes)

Mae Christopher Robin (Ewan McGregor) wedi tyfu i fyny. Yn byw yn Llundain ar ôl y rhyfel gyda swydd ddiflas, nid yw bellach yn fachgen anturus ei ieuenctid. Yn sydyn mae ei fywyd digysur yn cael ei droi wyneb i waered pan mae ei dedi carpiog hoffus Pooh yn camu yn ôl i mewn i'w fyd!

BLACKKKLANSMAN (15) - Dydd Mawrth, 2il Hydref, 5:30pm
(Spike Lee, USA 2018, 135 minutes)

Mae film newydd anhygoel Spike Lee yn seilieidg ar stori wir Ron Stallworth (John David Washington), swyddog heddlu Affricanaidd-Americanaidd sydd, yn y 1970au, yn penderfynu ceisio sleifio fel ysbïwr i'r Ku Klux Klan.  Gan sicrhau cymorth cydweithiwr gwyn (Adam Driver) i gymryd ei le mewn cyfarfodydd wyneb-i-wyneb, mae'r ddau yn ymgymryd ag archwiliad peryglus dan gudd gwbl anhygoel.  Oddi wrth gynhyrchwyr Get Out.

Nodwch bod dangosiadau hamddenol (isod), os nad oes nodyn yn wahanol, hefyd yn dangos gydag isdeitlau, yn ogystal ag amryw o newidiadau eraill i'r awditoriwm.

Dangosiadau hamddenol sy'n dod yn fuan:

CHRISTOPHER ROBIN (PG) - Dydd Sadwrn, 8fed Medi, 12pm
(Marc Foster, UK 2018, 104 minutes)

Mae Christopher Robin (Ewan McGregor) wedi tyfu i fyny. Yn byw yn Llundain ar ôl y rhyfel gyda swydd ddiflas, nid yw bellach yn fachgen anturus ei ieuenctid. Yn sydyn mae ei fywyd digysur yn cael ei droi wyneb i waered pan mae ei dedi carpiog hoffus Pooh yn camu yn ôl i mewn i'w fyd!

 
BETH YW DANGOSIAD HAMDDENOL?

Mae dangosiad hamddenol o ffilm yn y sinema yn gynhwysol ar gyfer pobol gydag anghenion ychwanegol. Mae rhai newidiadau i'r amgylchedd ffilm arferol, sy’n cynnwys:

- dim hysbysebion
- is-deitlau ar y ffilm
- lefelau golau isel yn y sinema
- lefelau sain îs nag arfer
- mae'n iawn i wneud swn a symyd

Os oes gennych ofynion penodol, neu dim ond eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch gyda ni.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Dylunwyd gan View Creative a chrefftwyd gan Tincan