Mae celf a diwylliant i bawb. Ond os oes gennych nam neu ofyniad mynediad penodol, yn aml, gall mwynhau ymweliad i theatr neu ganolfan gelf fod yn fwy cymhleth na dim ond archebu tocynnau a dewis beth i’w wisgo. 

Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celf ar draws Cymru i wneud pethau’n glir ac yn gyson.  Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd angen gwybodaeth benodol am fynediad i gynllunio ymweliad â theatr. Rydym yn rhan o’r cynllun Hynt am ein bod yn credu ei fod yn cynnig yr arfer gorau oll i’n cwsmeriaid o ran polisi tocynnau a mynediad teg.

Cerdyn Aelodaeth yw Hynt

Mae gan rai â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn yn rhad am ddim i gynorthwyydd personol neu ofalydd ym mhob theatr a chanolfan gelf sy’n rhan o’r cynllun. Cliciwch yma i gael gwybod os gallwch chi neu’r person rydych yn gofalu amdano/i gael cerdyn neu cliciwch yma i wneud cais.

Adnodd yw Hynt

Mae www.hynt.cymru yn cynnwys gwybodaeth ac arweiniad defnyddiol am y cynllun a sut mae’n gweithio. Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwybodaeth neu newyddion am fynediad a’r celfyddydau. Mae’r wefan yn cynnwys rhestrau o bob perfformiad hygyrch yn ogystal â’r wybodaeth ddiweddaraf am leoliadau i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Byddwn yn hapus i esbonio’r cynllun yn llawn a’n rhan ni ynddo. Os hoffech siarad ag aelod o staff, cysylltwch â 01970 623232.

Ymweld â Chanolfan y Celfyddydau

Os hoffech holi am y cyfleusterau cyn dod i Ganolfan y Celfyddydau, ffoniwch 01970 622882.

Mae lle wedi'i gadw ger y brif fynedfa i yrwyr sy'n methu cerdded yn dda. Mae dau le yng nghefn y theatr hefyd, ar yr un gwastad â'r prif gyntedd. Mae ‘na 4 lle ar gyfer cadeiriau olwyn ar y rhes gyntaf yn y Neuadd Fawr gyda mynediad lefel i brif lawr y Ganolfan (gan gynnwys y Swyddfa Docynnau a Mynedfa’r Neuadd Fawr).

Gall pobl mewn cadeiriau olwyn fynd i holl awditoria a gweithdai'r Ganolfan.

Mae'r prif gyntedd a'r swyddfa docynnau ar yr un gwastad â'r tu allan a gellir mynd mewn lifft i gyntedd y theatr ac ar lifft grisiau i lawr i'r lefel is.

Mae croeso i gŵn tywys a chŵn cymorth.

Gellir mynd mewn cadair olwyn i'r toiledau ar bob lefel ac eithrio'r cyntedd isaf.

Ceir dolenni clywed yn y Neuadd Fawr, y Theatr a'r Sinema.

Sinema -

Mae'n falch gyda ni cynnig nifer o dangosiadau gydag is-deitlau pob mis ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw. Rydym hefyd yn cynnig dangosiadau hamddenol gyda newidiadau i awyrgylch arferol yr awditoriwm er mwyn gwneud pethau'n fwy cyfforddus ar gyfer nifer o anghenion (gwelwch isod am fwy o fanylion). Mae disgrifiad clywedol ('audio description') hefyd ar gael ar nifer o dangosiadau. Gallwch y swyddfa docynnau ar 01970 62 32 32 am wybodaeth - mae dangosiadau sy'n dod yn fuan wedi'u rhestru isod.

Ffilmiau gydag is-deitlau sy'n dod yn fuan:

RED JOAN (12A) - dydd Iau, 16fed o Fai, 5:45pm
(Trevor Nunn, UK 2018, AD, 101mins)

Mae'r Fonesig Judi Dench yn serennu fel ffisegydd ymddeoledig sy'n cael ei harestio'n sydyn am fod yn ysbïwraig. Mae'r ffilm yn dilyn ei blynyddoedd cynnar yng Nghaergrawnt yn y 1930au, lle mae'n syrthio mewn cariad gyda sabotwr Rwsiaidd sy'n ei thynnu i mewn i'w gredoau gwleidyddol. Yn y pendraw mae'n gwneud y penderfynid tyngedfennol i fradychu cyfrinachau ei gwlad yn ystod y rhyfel oer. Mae'r ffilm wedi'i hysbrydoli gan stori wir ac fe'i cyfarwyddir gan y cyfarwyddwr theatr uchel ei barch Trevor Nunn.

AVENGERS: ENDGAME (12A) - dydd Mercher, 22ain o Fai, 4:15pm
(Joe Russo, Anthony Russo, USA 2019, AD, 181mins)

Mae'r diweddglo hir-ddisgwyliedig i saga'r Avengers yma o'r diwedd! Mae'r digwyddiadau erchyll a ddechreuwyd gan Thanos ac a ddinistriodd hanner y bydysawd gan niweidio rhengoedd yr Avengers yn cymell yr Avengers sydd ar ôl i wneud un safiad terfynol.

ROCKETMAN (tystysgrif oed i'w gadarnhau) - dydd Mawrth, 4ydd o Fehefin, 5:30pm
(Dexter Fletcher, UK 2019, AD, 125mins)

Mae cerddoriaeth wych a bywyd gwbl ecsentrig Elton John yn dod i'r sgrîn fawr gyda Taron Egerton yn serennu yn y ffantasi cerddorol disglair hwn am y cerddor byd-enwog. Yn llawn caneuon dihafal dyma'r stori am sut y cafodd y pianydd rhyfeddol swil Reginald Dwight ei drawsffurfio'n un o'r ffigyrau mwyaf eiconig yn hanes y diwylliant pop. Mae Jamie Bell hefyd yn chwarae prif ran yn y ffilm fywgraffiadol epig hon oddi wrth Lee Hall (awdur Billy Elliot) a Dexter Fletcher (Eddie the Eagle, Bohemian Rhapsody).

Nodwch bod dangosiadau hamddenol (isod), os nad oes nodyn yn wahanol, hefyd yn dangos gydag isdeitlau, yn ogystal ag amryw o newidiadau eraill i'r awditoriwm.

 

Dangosiadau hamddenol sy'n dod yn fuan:

MISSING LINK (PG) - dydd Sadwrn, 11eg o Fai, 10:15am
(Chris Butler, USA 2019, AD, 94mins)

Animeiddiad teuluol yn dilyn anturiaethau y Mr Link dirgel, 8 troedfedd o daldra, blewog iawn, creadur sydd wedi blino ar fyw bywyd unig wedi'i guddio yn y fforest. Yn benderfynol o ddod o hyd i'w deulu sy'n byw yn nyffryn chwedlonol Shangri-La, mae'n sicrhau help dau fforiwr i rannu ei anturiaeth ac i deithio ar draws y byd i ddod o hyd iddynt. Gyda llais Hugh Jackman.

DETECTIVE PIKACHU (PG) - dydd Mercher, 29ain o Fai, 12pm
(Rob Letterman, USA 2019, AD, 104mins)

Mae Ryan Reynolds (Deadpool) yn dod â'i steil ffraeth o hiwmor i'r Pikachu hoffus yn yr anturiaeth gyffrous newydd sbon hon. Pan mae ditectif campus yn mynd ar goll mae ei gyn-bartner Pokémon, y Ditectif Pikachu, yn ymuno â'i fab i ddatrys y dirgelwch mewn byd lle mae bodau dynol a Pokémon yn byw ochr yn ochr.

 

BETH YW DANGOSIAD HAMDDENOL?

Mae dangosiad hamddenol o ffilm yn y sinema yn gynhwysol ar gyfer pobol gydag anghenion ychwanegol. Mae rhai newidiadau i'r amgylchedd ffilm arferol, sy’n cynnwys:

- dim hysbysebion
- is-deitlau ar y ffilm
- lefelau golau isel yn y sinema
- lefelau sain îs nag arfer
- mae'n iawn i wneud swn a symyd

Os oes gennych ofynion penodol, neu dim ond eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch gyda ni.

Lawrlwytho: 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Dylunwyd gan View Creative a chrefftwyd gan Tincan