Mae celf a diwylliant i bawb. Ond os oes gennych nam neu ofyniad mynediad penodol, yn aml, gall mwynhau ymweliad i theatr neu ganolfan gelf fod yn fwy cymhleth na dim ond archebu tocynnau a dewis beth i’w wisgo. 

Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celf ar draws Cymru i wneud pethau’n glir ac yn gyson.  Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd angen gwybodaeth benodol am fynediad i gynllunio ymweliad â theatr. Rydym yn rhan o’r cynllun Hynt am ein bod yn credu ei fod yn cynnig yr arfer gorau oll i’n cwsmeriaid o ran polisi tocynnau a mynediad teg.

Cerdyn Aelodaeth yw Hynt

Mae gan rai â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn yn rhad am ddim i gynorthwyydd personol neu ofalydd ym mhob theatr a chanolfan gelf sy’n rhan o’r cynllun. Cliciwch yma i gael gwybod os gallwch chi neu’r person rydych yn gofalu amdano/i gael cerdyn neu cliciwch yma i wneud cais.

Adnodd yw Hynt

Mae www.hynt.cymru yn cynnwys gwybodaeth ac arweiniad defnyddiol am y cynllun a sut mae’n gweithio. Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwybodaeth neu newyddion am fynediad a’r celfyddydau. Mae’r wefan yn cynnwys rhestrau o bob perfformiad hygyrch yn ogystal â’r wybodaeth ddiweddaraf am leoliadau i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Byddwn yn hapus i esbonio’r cynllun yn llawn a’n rhan ni ynddo. Os hoffech siarad ag aelod o staff, cysylltwch â 01970 623232.

Ymweld â Chanolfan y Celfyddydau

Os hoffech holi am y cyfleusterau cyn dod i Ganolfan y Celfyddydau, ffoniwch 01970 622882.

Mae lle wedi'i gadw ger y brif fynedfa i yrwyr sy'n methu cerdded yn dda. Mae dau le yng nghefn y theatr hefyd, ar yr un gwastad â'r prif gyntedd. Mae ‘na 4 lle ar gyfer cadeiriau olwyn ar y rhes gyntaf yn y Neuadd Fawr gyda mynediad lefel i brif lawr y Ganolfan (gan gynnwys y Swyddfa Docynnau a Mynedfa’r Neuadd Fawr).

Gall pobl mewn cadeiriau olwyn fynd i holl awditoria a gweithdai'r Ganolfan.

Mae'r prif gyntedd a'r swyddfa docynnau ar yr un gwastad â'r tu allan a gellir mynd mewn lifft i gyntedd y theatr ac ar lifft grisiau i lawr i'r lefel is.

Mae croeso i gŵn tywys a chŵn cymorth.

Gellir mynd mewn cadair olwyn i'r toiledau ar bob lefel ac eithrio'r cyntedd isaf.

Ceir dolenni clywed yn y Neuadd Fawr, y Theatr a'r Sinema.

Sinema

Mae seddi rhes gefn y sinema yn cael eu cadw o flaen llaw ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn, gofalwyr ac unrhyw un gydag anghenion corfforol eraill. Mae argaeledd y seddau yma ar agor yn gyffredinol ar ddiwrnod unrhyw ddangosiad.

Mae'n falch gyda ni cynnig nifer o dangosiadau gydag is-deitlau pob mis ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw. Rydym hefyd yn cynnig dangosiadau hamddenol gyda newidiadau i awyrgylch arferol yr awditoriwm er mwyn gwneud pethau'n fwy cyfforddus ar gyfer nifer o anghenion (gwelwch isod am fwy o fanylion). Mae disgrifiad clywedol ('audio description') hefyd ar gael ar nifer o dangosiadau. Gallwch y swyddfa docynnau ar 01970 62 32 32 am wybodaeth - mae dangosiadau sy'n dod yn fuan wedi'u rhestru isod.

Ffilmiau gydag is-deitlau sy'n dod yn fuan:

LATE NIGHT(15) - dydd Mawrth, 9fed Gorffennaf, 5:45pm
(Nisha Ganatra, USA 2019, AD, 102mins)

Emma Thompson sy'n serennu yn y gomedi glyfar a thrawiadol hon am fenyw sy'n cyflwyno sioe sgwrsio yn hwyr min nos ac yn ffeindio bod nifer y gynulleidfa yn dechrau disgyn. Yn amau mai rhan o'r broblem yw bod ei thîm yn ddynion i gyd, mae'n penderfynu sgorio cwpwl o bwyntiau dros ferched ac yn hurio Molly Patel, ysgrifenwraig newydd a chwbl ddibrofiad. Wedi'i gwahanu gan ddiwylliant a chenhedlaeth, ond gyda digonedd o synnwyr cynhenid a ffraethineb i sefyll i fyny yn erbyn ei phennaeth finiog ei thafod, mae Molly yn benderfynol o brofi ei hun i bawb.

YESTERDAY (12A) - dydd Llun, 22ain Gorffennaf, 5:45pm
(Danny Boyle, UK 2019, AD, 116mins)

Mae Jack Malik yn ganwr-cyfansoddwr caled ei fyd mewn tref lan-môr fechan ac mae ei freuddwydion am fod yn enwog yn pylu'n gyflym. Yn dilyn blac-owt byd-eang dirgel, mae Jack yn deffro i ffeindio bod y Beatles, rhywsut, wedi diflannu o hanes ac ef yw'r unig un sy'n gallu eu cofio. Gyda chatalog-ôl o glasuron a byd sydd erioed wedi eu clywed, yn sydyn 'does dim terfyn i bosibiliadau gyrfa gerddorol Jack. Danny Boyle (Slumdog Millionaire) sy'n cyfarwyddo sgript ddisglair ac hynod doniol Richard Curtis (Four Weddings and a Funeral).

Nodwch bod dangosiadau hamddenol (isod), os nad oes nodyn yn wahanol, hefyd yn dangos gydag isdeitlau, yn ogystal ag amryw o newidiadau eraill i'r awditoriwm.

 

Dangosiadau hamddenol sy'n dod yn fuan:

Aladdin (PG) - Dydd Mawrth 2 Gorffennaf, 4:30pm

(Guy Ritchie, USA 2019, AD, 128mins)

Mae ailwneuthuriad cyffrous byw Disney o'r stori glasurol boblogaidd yn serennu Will Smith fel yr ysbryd parablus sy'n cael ei ryddhau o lamp gan y crwt o'r stryd, Aladdin. Pan wireddir dymuniad Aladdin i gael ei wneud yn dywysog, mae Aladdin yn fuan yn dod yn darged dewin cas sydd am gael y lamp iddo fo ei hun.

Toy Story 4 (U) - Dydd Mercher 24 Gorffennaf, 12pm

(Josh Cooley, USA 2019, AD, 100mins)

Mae tegan newydd yn ymuno â Woody, Buzz Lightyear a gweddill y criw wrth iddynt gychwyn ar anturiaeth sy'n mynd â nhw ar daith gyffrous lle mae Woody yn cyfarfod unwaith eto â'i hen ffrind Bo Peep. Diweddglo calonogol, doniol, sydd wedi'i animeiddio'n brydferth, i saga'r Toy Story sy'n llwyddo, fel arfer, ar bob lefel. Dyma wledd i gynulleidfaoedd o bob oedran.

 

BETH YW DANGOSIAD HAMDDENOL?

Mae dangosiad hamddenol o ffilm yn y sinema yn gynhwysol ar gyfer pobol gydag anghenion ychwanegol. Mae rhai newidiadau i'r amgylchedd ffilm arferol, sy’n cynnwys:

- dim hysbysebion
- is-deitlau ar y ffilm
- lefelau golau isel yn y sinema
- lefelau sain îs nag arfer
- mae'n iawn i wneud swn a symyd

Os oes gennych ofynion penodol, neu dim ond eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch gyda ni.

Lawrlwytho: 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled