Mae celf a diwylliant i bawb. Ond os oes gennych nam neu ofyniad mynediad penodol, yn aml, gall mwynhau ymweliad i theatr neu ganolfan gelf fod yn fwy cymhleth na dim ond archebu tocynnau a dewis beth i’w wisgo. 

Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celf ar draws Cymru i wneud pethau’n glir ac yn gyson.  Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd angen gwybodaeth benodol am fynediad i gynllunio ymweliad â theatr. Rydym yn rhan o’r cynllun Hynt am ein bod yn credu ei fod yn cynnig yr arfer gorau oll i’n cwsmeriaid o ran polisi tocynnau a mynediad teg.

Cerdyn Aelodaeth yw Hynt

Mae gan rai â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn yn rhad am ddim i gynorthwyydd personol neu ofalydd ym mhob theatr a chanolfan gelf sy’n rhan o’r cynllun. Cliciwch yma i gael gwybod os gallwch chi neu’r person rydych yn gofalu amdano/i gael cerdyn neu cliciwch yma i wneud cais.

Adnodd yw Hynt

Mae www.hynt.cymru yn cynnwys gwybodaeth ac arweiniad defnyddiol am y cynllun a sut mae’n gweithio. Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwybodaeth neu newyddion am fynediad a’r celfyddydau. Mae’r wefan yn cynnwys rhestrau o bob perfformiad hygyrch yn ogystal â’r wybodaeth ddiweddaraf am leoliadau i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Byddwn yn hapus i esbonio’r cynllun yn llawn a’n rhan ni ynddo. Os hoffech siarad ag aelod o staff, cysylltwch â 01970 623232.

Ymweld â Chanolfan y Celfyddydau

Os hoffech holi am y cyfleusterau cyn dod i Ganolfan y Celfyddydau, ffoniwch 01970 622882.

Mae lle wedi'i gadw ger y brif fynedfa i yrwyr sy'n methu cerdded yn dda. Mae dau le yng nghefn y theatr hefyd, ar yr un gwastad â'r prif gyntedd. Mae ‘na 4 lle ar gyfer cadeiriau olwyn ar y rhes gyntaf yn y Neuadd Fawr gyda mynediad lefel i brif lawr y Ganolfan (gan gynnwys y Swyddfa Docynnau a Mynedfa’r Neuadd Fawr).

Gall pobl mewn cadeiriau olwyn fynd i holl awditoria a gweithdai'r Ganolfan.

Mae'r prif gyntedd a'r swyddfa docynnau ar yr un gwastad â'r tu allan a gellir mynd mewn lifft i gyntedd y theatr ac ar lifft grisiau i lawr i'r lefel is.

Mae croeso i gŵn tywys a chŵn cymorth.

Gellir mynd mewn cadair olwyn i'r toiledau ar bob lefel ac eithrio'r cyntedd isaf.

Ceir dolenni clywed yn y Neuadd Fawr, y Theatr a'r Sinema.

Sinema

Mae seddi rhes gefn y sinema yn cael eu cadw o flaen llaw ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn, gofalwyr ac unrhyw un gydag anghenion corfforol eraill. Mae argaeledd y seddau yma ar agor yn gyffredinol ar ddiwrnod unrhyw ddangosiad.

Mae'n falch gyda ni cynnig nifer o dangosiadau gydag is-deitlau pob mis ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw. Rydym hefyd yn cynnig dangosiadau hamddenol gyda newidiadau i awyrgylch arferol yr awditoriwm er mwyn gwneud pethau'n fwy cyfforddus ar gyfer nifer o anghenion (gwelwch isod am fwy o fanylion). Mae disgrifiad clywedol ('audio description') hefyd ar gael ar nifer o dangosiadau. Gallwch y swyddfa docynnau ar 01970 62 32 32 am wybodaeth - mae dangosiadau sy'n dod yn fuan wedi'u rhestru isod.

Ffilmiau gydag is-deitlau sy'n dod yn fuan:

Sorry We Missed You (15) - Dydd Iau, 14eg Tachwedd, 6pm
(Ken Loach, UK 2019, 101mins)

Oddi wrth y cyfarwyddwr Ken Loach (I, Daniel Blake) daw ystyriaeth bwerus o'r byd gwaith cyfoes. Mae Ricky a'i deulu wedi bod yn brwydro yn erbyn dyled ers y chwalfa ariannol. Mae'n ennill rhywfaint o annibyniaeth yn ôl yn gweithio fel gyrrwr cludiad hunan-gyflogedig ond mae'n ffeindio hyn yn waith caled ac nid yw gwaith ei wraig fel gofalwraig yn haws. Pan mae'r ddau yn cael eu tynnu i wahanol gyfeiriadau, maent yn raddol yn cyrraedd pen eu tennyn.

The Good Liar (15) - Dydd Mawrth, 3ydd Rhagfyr, 2:30pm
(Bill Condon, UK 2019, 109mins)

Mae Ian McKellen a Helen Mirren yn ymddangos efo'i gilydd am y tro cyntaf yn y ddrama afaelgar hon am dwyllwr sy'n targedu gwraig weddw gyfoethog. Ond wrth iddo geisio ei hennill hi drosodd yn rhamantus, mae'r hyn a ddechreuodd fel twyll syml yn datblygu'n rhywbeth llawer mwy peryglus wrth i bethau ddechrau dwysáu. Oddi wrth gyfarwyddwr Gods and Monsters.

The Aeronauts (PG) - Dydd Mawrth, 10fed Rhagfyr, 5:45pm
(Tom Harper, UK 2019, 101mins)

Mae Eddie Redmayne a Felicity Jones yn aduno yn y ddrama gyffrous hon. Wedi'i gosod ym 1862 a'i hysbrydoli gan ddigwyddiadau gwir, mae gwraig weddw ifanc gyfoethog a gwyddonydd pengaled yn ymgymryd ag anturiaeth i hedfan mewn balŵn yn uwch nag unrhyw un arall mewn hanes. Anturiaeth beryglus hyd at ffiniau gwytnwch dynol, lle mae'r awyr yn denau ac mae'r tebygrwydd o oroesi yn cyfrif yn eu herbyn.

Nodwch bod dangosiadau hamddenol (isod), os nad oes nodyn yn wahanol, hefyd yn dangos gydag isdeitlau, yn ogystal ag amryw o newidiadau eraill i'r awditoriwm.

Dangosiadau hamddenol sy'n dod yn fuan:

The Peanut Butter Falcon (12A) - Dydd Mercher, 27 Tachwedd, 4pm
(Tyler Nilson, USA 2019, 97mins)

Yn stori anturiaeth fodern yn null hanes Mark Twain, dyma stori Zak, dyn ifanc gyda syndrom Down, sy'n rhedeg i ffwrdd o gartref nyrsio preswyl i gyfarfod â'i eilun. Mae'n ffeindio ei hun ar y ffordd gydag herwr ceiniog a dimai (Shia LaBoeuf) a ddaw yn gymorth ac yn gefnogwr annisgwyl iddo wrth iddynt hwylio i lawr afonydd, osgoi cael eu dal a dod yn ffrindiau.

Shaun the Sheep: Farmageddon (U) - Dydd Sadwrn, 7 Rhagfyr, 12pm
(Will Becher, UK 2019, 87mins)

Mae Shaun yn ôl yn ei anturiaeth ddiweddaraf ar y sgrîn fawr. Pan mae estron yn glanio'n ddamweiniol ger bwys y fferm, mae Shaun yn ymgymryd â'r dasg o ffeindio ffordd o gael yr ymwelydd rhyngalaethol yn ôl i'w gartref yn ddiogel.

BETH YW DANGOSIAD HAMDDENOL?

Mae dangosiad hamddenol o ffilm yn y sinema yn gynhwysol ar gyfer pobol gydag anghenion ychwanegol. Mae rhai newidiadau i'r amgylchedd ffilm arferol, sy’n cynnwys:

- dim hysbysebion
- is-deitlau ar y ffilm
- lefelau golau isel yn y sinema
- lefelau sain îs nag arfer
- mae'n iawn i wneud swn a symyd

Os oes gennych ofynion penodol, neu dim ond eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch gyda ni.

Lawrlwytho: 

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled