Cyfleusterau anabl

Mae celf a diwylliant i bawb. Ond os oes gennych nam neu ofyniad mynediad penodol, yn aml, gall mwynhau ymweliad i theatr neu ganolfan gelf fod yn fwy cymhleth na dim ond archebu tocynnau a dewis beth i’w wisgo. 

Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celf ar draws Cymru i wneud pethau’n glir ac yn gyson.  Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd angen gwybodaeth benodol am fynediad i gynllunio ymweliad â theatr. Rydym yn rhan o’r cynllun Hynt am ein bod yn credu ei fod yn cynnig yr arfer gorau oll i’n cwsmeriaid o ran polisi tocynnau a mynediad teg.

Cerdyn Aelodaeth yw Hynt

Mae gan rai â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn yn rhad am ddim i gynorthwyydd personol neu ofalydd ym mhob theatr a chanolfan gelf sy’n rhan o’r cynllun. Cliciwch yma i gael gwybod os gallwch chi neu’r person rydych yn gofalu amdano/i gael cerdyn neu cliciwch yma i wneud cais.

Adnodd yw Hynt

Mae www.hynt.cymru yn cynnwys gwybodaeth ac arweiniad defnyddiol am y cynllun a sut mae’n gweithio. Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwybodaeth neu newyddion am fynediad a’r celfyddydau. Mae’r wefan yn cynnwys rhestrau o bob perfformiad hygyrch yn ogystal â’r wybodaeth ddiweddaraf am leoliadau i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Byddwn yn hapus i esbonio’r cynllun yn llawn a’n rhan ni ynddo. Os hoffech siarad ag aelod o staff, cysylltwch â 01970 623232.

Ymweld â Chanolfan y Celfyddydau

Os hoffech holi am y cyfleusterau cyn dod i Ganolfan y Celfyddydau, ffoniwch 01970 622882.

Mae lle wedi'i gadw ger y brif fynedfa i yrwyr sy'n methu cerdded yn dda. Mae dau le yng nghefn y theatr hefyd, ar yr un gwastad â'r prif gyntedd. Mae ‘na 4 lle ar gyfer cadeiriau olwyn ar y rhes gyntaf yn y Neuadd Fawr gyda mynediad lefel i brif lawr y Ganolfan (gan gynnwys y Swyddfa Docynnau a Mynedfa’r Neuadd Fawr).

Gall pobl mewn cadeiriau olwyn fynd i holl awditoria a gweithdai'r Ganolfan.

Mae'r prif gyntedd a'r swyddfa docynnau ar yr un gwastad â'r tu allan a gellir mynd mewn lifft i gyntedd y theatr ac ar lifft grisiau i lawr i'r lefel is.

Mae croeso i gŵn tywys a chŵn cymorth.

Gellir mynd mewn cadair olwyn i'r toiledau ar bob lefel ac eithrio'r cyntedd isaf.

Ceir dolenni clywed yn y Neuadd Fawr, y Theatr a'r Sinema.

Sinema

Mae seddi rhes gefn y sinema yn cael eu cadw o flaen llaw ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn, gofalwyr ac unrhyw un gydag anghenion corfforol eraill. Mae argaeledd y seddau yma ar agor yn gyffredinol ar ddiwrnod unrhyw ddangosiad.

Mae'n falch gyda ni cynnig nifer o dangosiadau gydag is-deitlau pob mis ar gyfer cwsmeriaid sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw. Rydym hefyd yn cynnig dangosiadau hamddenol gyda newidiadau i awyrgylch arferol yr awditoriwm er mwyn gwneud pethau'n fwy cyfforddus ar gyfer nifer o anghenion (gwelwch isod am fwy o fanylion). Mae disgrifiad clywedol ('audio description') hefyd ar gael ar nifer o dangosiadau. Gallwch y swyddfa docynnau ar 01970 62 32 32 am wybodaeth - mae dangosiadau sy'n dod yn fuan wedi'u rhestru isod.

A Beautiful Day in the Neighbourhood (PG) - Dydd Llun, 2il Mawrth, 2:30pm
(Marielle Heller, USA 2019, AD, 109mins)
Matthew Rhys sy'n serennu fel newyddiadurwr archwiliadol sinigaidd sy'n cael ei anfon i gyfweld (a phardduo) y cyflwynydd rhaglenni teledu i blant poblogaidd Fred Rogers (Tom Hanks), ond wrth i'r cyfweliadau fynd yn eu blaen, mae Rogers yn raddol yn troi'r byrddau ar ei gyfwelydd. Marielle Heller (Can You ever Forgive Me?) sy'n cyfarwyddo'r ddrama gymeriad chwareus, glyfar a chrefftus hon.

Emma (U) - Dydd Gwener, 6ed Mawrth, 3:15pm
(Autumn de Wilde, UK 2020, AD, 124mins)
Mae Bill Nighy a Miranda Hart yn mwynhau eu hunain yng nghomedi boblogaidd Jane Austen, a ail-ddychmygir yn yr addasiad ffilm newydd hyfryd hwn. Yn ddeniadol, yn glyfar, ac yn gyfoethog, mae Emma Woodhouse (Anya Taylor-Joy) yn teimlo’n aflonydd yn ei thref fach gysglyd ac yn edrych am fywyd mwy cyffrous. Er mwyn dod o hyd i bartner addas, mae’n ffeindio’i hun yng nghanol pob math o anturiaethau ac helyntion yn y dychan disglair hwn ar thema dosbarth cymdeithasol.

Military Wives (12A) - Dydd Mercher, 1af Ebrill, 4:30pm
(Peter Cattaneo, UK 2020, AD, 113mins)
Kristin Scott Thomas sy’n serennu yn y ddrama gomedi galonogol hon am griw o ferched gwahanol iawn sy’n penderfynu ffurfio “Côr Gwraged Milwrol” tra bod eu gwŷr i ffwrdd yn y fyddin. Oddi wrth gyfarwyddwr The Full Monty.

Nodwch bod dangosiadau hamddenol (isod), os nad oes nodyn yn wahanol, hefyd yn dangos gydag isdeitlau, yn ogystal ag amryw o newidiadau eraill i'r awditoriwm.

Dangosiadau hamddenol sy'n dod yn fuan:

Peter Rabbit 2: The Runaway - Dydd Mercher, 15 Ebrill, 11am
(Will Gluck, USA/UK 2020, 92mins)
Mae'r dihiryn hoffus yn ôl yn yr antur newydd sbon hon. Er iddo setlo lawr gyda'i deulu dros dro, mae enw da direidus Peter yn cael y gorau ohono ac yn fuan iawn mae'n ei gael ei hun a gweddill y cwningod allan o'r ardd ac yn achosi hafoc yn y byd dynol.

BETH YW DANGOSIAD HAMDDENOL?

Mae dangosiad hamddenol o ffilm yn y sinema yn gynhwysol ar gyfer pobol gydag anghenion ychwanegol. Mae rhai newidiadau i'r amgylchedd ffilm arferol, sy’n cynnwys:

- dim hysbysebion
- is-deitlau ar y ffilm
- lefelau golau isel yn y sinema
- lefelau sain îs nag arfer
- mae'n iawn i wneud swn a symyd

Os oes gennych ofynion penodol, neu dim ond eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch gyda ni.

Lawrlwytho: