Cwestiynau Ail-agor

Mae brif adeilad Canolfan y Celfyddydau ar gau ar hyn o bryd, ond rydyn ni gweithio'n galed ar baratoi at ail-agor. Rydyn ni am sicrhau eich bod chi mor gyffyrddus ac mor hyderus â phosib yn dychwelyd i Ganolfan y Celfyddydau. P'un a ydych chi'n ymweld â ni'n fuan neu'n aros ychydig fisoedd, rydyn ni'n edrych ymlaen at eich croesawu chi'n ôl!

Rydym wedi llunio rhai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin am agoriad Canolfan y Celfyddydau. Darllenwch ymlaen am yr holl wybodaeth!

Pryd mae’r Ganolfan yn ailagor?

Y gobaith oedd i agor drysau’r Ganolfan i ymwelwyr eto ym mis Medi, er mewn ffordd gyfyng iawn yn nhermau gweithgareddau. Yn anffodus cafodd y Ganolfan ei heffeithio gan lifogydd ym mis Awst a olygodd fod angen ailosod yr holl loriau ar y ddwy lefel uchaf. Mae hyn yn debygol o gymryd amser sylweddol ac i fod yn realistig ni fyddwn mewn sefyllfa i ailagor tan y flwyddyn newydd. ‘Roedd hon yn ergyd ar dop popeth arall, ond ar nodyn mwy positif, byddwn yn ailagor gyda lloriau newydd hardd! Yn ffodus, ni effeithiwyd yn ormodol ar y lefel isaf felly byddwn yn medru ailddechrau’r Ysgol Ddawns ar-lein o fis Medi ac hefyd bydd Caffi’r Piazza ar agor ar gyfer prydau i gymryd allan. Nid ydym wedi cau i lawr, mi fyddwn yn ôl!

Sut y gellir cynnal cadw pellter cymdeithasol o fewn y Ganolfan?

‘Rydym yn gofyn i’n holl ymwelwyr i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ynglyn â chadw pellter cymdeithasol.

Byddwn yn marcio allan y llawr mewn mannau lle mae pobl yn debyg o ymgynnull megis y Swyddfa Docynnau.

Byddwn yn cyfyngu’r nifer o bobl a ganiateir mewn pob ystafell neu awditoriwm, yn unol â chanllawiau cyfredol.

Byddwn yn trefnu ffyrdd gwahanol o edrych ar ôl ein cwsmeriaid sy’n minimeiddio cysylltiad gyda phobl eraill - yn cynnwys taliadau gyda chardiau’n unig, archebu ar-lein a gwasanaethau cludo.

Pa gyfleusterau sydd gennych ar gyfer golchi dwylo?

Bydd gennym hylif diheintio dwylo mewn pob rhan o’r adeilad - ger bwys y prif fynedfeydd, yn yr holl doiledau, mewn gweithdai, swyddfeydd a thu ôl i’r llwyfan. Gofynnir i bawb sy’n ymweld â’r Ganolfan i ddiheintio eu dwylo cyn dod i mewn i’r adeilad.

Beth yw eich gweithdrefnau glanhau?

Bydd yr adeilad yn cael ei lanhau’n drylwyr, yn defnyddio’r cynnyrch priodol, bob dydd cyn agor y drysau. Wedyn gydol ein horiau agor bydd ein Tîm Gweithredu yn glanhau’r holl ‘bwyntiau cyffwrdd’ (handlenni’r drysau, rheiliau etc) a’r holl doiledau’n rheolaidd, er mwyn sicrhau y cedwir popeth yn lân. ‘Rydym yn ddiolchgar iawn i’r holl dîm am ein cadw’n ddiogel. Os oes gennych unrhyw bryderon siaradwch gyda’n Rheolwr ar Ddyletswydd os gwelwch yn dda - byddant wrth law i ateb unrhyw gwestiynau.

Beth am barcio?

Mae’r Ganolfan yn ffodus bod ganddi gyfleusterau parcio ger bwys yr adeilad. Dylech ffeindio bod y maes parcio’n dawelach nag arfer gan fod llawer o staff y campws yn parhau i weithio o’u cartrefi. Os medrwch ddod o hyd i le i ffwrdd oddi wrth gerbydau eraill bydd hynny’n eich helpu i gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Pryd bydd perfformiadau byw yn ailddechrau eto?

‘Rydym yn dilyn cyngor y llywodraeth ynglyn â phryd y gall hyn fod yn bosibl, tra’n ymwybodol iawn o’r angen i edrych ar ôl ein cynulleidfaoedd, perfformwyr a’n staff. Er ei bod yn teimlo’n rhyfedd iawn i gael y theatr a’r neuadd fawr yn wag, ni fyddwn yn cynnig perfformiadau byw nes ei bod yn ddiogel i wneud hynny. Mae’n edrych yn debygol iawn na fydd y rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn dechrau eto tan y Gwanwyn 2021. Bydd unrhyw ddigwyddiadau byw sydd yn cael eu cynnal yn golygu niferoedd cyfyng yn y gynulleidfa - sydd yn naturiol yn cyfyngu hefyd maint a sgôp y sioe. ‘Rydym ni’n methu sioeau byw gymaint ag yr ydych chi, ond rhaid i ni i gyd fod y amyneddgar.

Beth am fy nhocynnau?

Os ydych chi'n archebu tocynnau ar gyfer sioeau bydd y tocynnau'n cael eu cadw'n ddiogel yn y swyddfa docynnau nes ein bod ni'n ail-agor. Wedi hynny bydd modd i chi ddod i'w casglu nhw neu bydd tocynnau'n cael eu postio atoch chi os ydych chi wedi talu am y gwasanaeth hwnnw. Nodwch os gwelwch yn dda os ydych chi'n dewis opsiwn postio wrth archebu tocynnau, ni fydd y tocynnau'n cael eu postio atoch chi nes bod yr adeilad ar agor eto a'r staff yn medru gweithio o'r swyddfa docynnau.

Ydi’r arddangosfeydd ar agor?

Unwaith mae’r gwaith ar y lloriau wedi’i gwblhau, un o’r meysydd cyntaf y gallwn ailddechrau bydd mynediad i’r celfyddydau gweledol. Yn Oriel 1 byddwn yn cyfyngu’r nifer o ymwelwyr, ac yn dyfeisio system ‘un-ffordd’ o gwmpas yr arddangosfa. Defnyddir muriau a mannau eraill o gwmpas yr adeilad i arddangos gwaith, er mwyn rhoi digon o le i’r eitemau ac i bobl gael y cyfle i’w gweld. Yn ffodus mae gennym ddigonedd o le i wneud hyn. Bydd arddangosfeydd yn parhau am gyfnodau hirach i roi cyfle i bawb eu gweld, a byddwn yn cynnig opsiynau oriel rhithiol ar gyfer y sawl sy’n methu ymweld â ni ar hyn o bryd.

Beth am ffilmiau?

‘Rydym yn gobeithio dechrau rhaglen o ffilmiau cyn gynted ag ‘rydym yn medru. Byddwn yn gweithio’n unol â chanllawiau’r llywodraeth ynglyn â’r nifer o bobl a ganiateir mewn awditoria, felly er mwyn sicrhau bod cadw pellter cymdeithsol yn bosibl, y bwriad yw dangos ein ffilmiau yn y theatr er mwyn darparu lle ychwanegol. Y gobaith yw, unwaith mae’r gwaith ar y lloriau wedi’i gwblhau, y byddwn yn cynnig rhaglen sinema unwaith i ni ail-agor.

Beth am ad-daliadau - a fydd yn bosibl newid fy meddwl ynglyn â mynd i weld rhywbeth?

Gallwch - mae’n iawn i newid eich meddwl. Os ydych wedi bwcio ar gyfer sioe neu weithgaredd ond yn teimlo’n bryderus ac yn anghyfforddus ynglyn â dod, cysylltwch â ni a gallwn unai rhoi nodyn credyd i chi neu ad-daliad, beth bynnag sy’n well gennych. Pe medrwch roi 48 awr o rybudd i ni gwerthfawrogir hynny’n fawr, ond ‘rydym am i chi deimlo’n hapus ynglyn â’ch ymweliad felly cysylltwch â ni unrhyw amser. Yn yr un modd, os nad ydych yn teimlo’n dda, cysylltwch â ni a byddwn yn trefnu ad-daliad. ‘Rydym yn gwybod bod byw mewn byd covid yn gallu bod yn ansicr ac yn emosiynol ar adegau, felly ‘rydym am roi i chi’r hyblygrwydd i ymweld â ni ar eich termau eich hunain.

Ydi’r Caffi ar agor?

I ddechrau bydd caffi’r Piazza yn ailagor o ganol mis Medi gyda gwasanaeth i gymryd prydau allan yn unig. Bydd seddi ar gael y tu allan ar y piazza ac hefyd ar Gwrt y Capel. Unwaith mae’r gwaith ar y lloriau wedi’i gwblhau bydd y prif gaffi yn ailagor a byddwn yn gosod byrddau y tu mewn i’r adeilad - ‘rydym yn ffodus bod gennym ddigon o le i osod y byrddau’n unol â’r rheolau. ‘Rydym hefyd yn ystyried gweini wrth y byrddau yn hytrach na phobl yn ciwio wrth y cownter.

Ydi’r bar ar agor?

Byddwn yn ailagor y bar unwaith mae’r gwaith ar y lloriau wedi’i gwblhau ac mae’r adeilad yn ailagor yn y flwyddyn newydd. Tan hynny cynigir dewis cyfyng o ddiodydd i’w cymryd allan yng Nghaffi’r Piazza.

Beth am y siopau?

Eto, rhaid i ni aros nes bod y gwaith ar y lloriau wedi’i gwblhau. Ond yn y flwyddyn newydd byddwn yn ailagor gyda siop ar ei newydd wedd! Bydd gennym drefn un-ffordd i chi ei dilyn, a chyfyngir y nifer o bobl a ganiateir yn y siop ar yr un pryd. Er ei bod yn anodd, gofynnir i’n cwsmeriaid beidio â chyffwrdd ag eitemau oni bai eu bod am eu prynu, er parch i eraill.

Mae fy mhlentyn yn mynychu’r Ysgol Ddawns, pryd mae dosbarthiadau’n ailddechrau?

Yn unol ag ailagor ysgolion, ‘rydym yn ailddechrau’r dosbarthiadau dawns o fis Medi. Bydd rhain unai'n cael eu cynnal ar-lein neu yn yr adeilad, yn dibynnu ar ein canllawiau. Pan fydd dosbarthiadau yn yr adeilad, cyfyngir y niferoedd yn y stiwdios dawns felly bydd yr amserlen yn newid er mwyn rhoi amser i ni gynnig ail sesiwn ar gyfer dosbarthiadau prysur, ac i lanhau’r stiwdios rhwng sesiynau. Anfonir manylion llawn at bawb sy’n mynychu’r dosbarthiadau ac os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch â ni.

A fydd y Theatr Ieuenctid a’r Ysgol Lwyfan yn ailddechrau ym mis Medi hefyd?

‘Rydym yn bwriadu cynnal sesiynau LAMDA ar-lein tan hanner tymor, ond mae cynlluniau ar y gweill i’r Ysgol Lwyfan ddychwelyd i’r adeilad o fis Hydref. Fel dosbarthiadau dawns bydd rhain unai'n cael eu cynnal ar-lein neu yn yr adeilad yn dibynnol ar ganllawiau. Cysylltwch â’n tîm Dysgu Creadigol am ragor o fanylion!

A fydd rhaid i mi wisgo mwgwd wrth ymweld â’r Ganolfan?

Bydd - mae canllawiau Llywodraeth Cymru ynglyn â gwisgo mygydau yn gwbl eglur sef rhaid i unrhyw un sy'n 11 mlwydd oed neu'n hŷn gwisgo mygydau y tu mewn i adeiladau cyhoeddus. Gall y sawl sy’n mynuchu’r dosbarthiadau dawns dynnu eu mygydau unwaith y mae nhw yn y stiwdios dawns lle mae gridiau cadw pellter cymdeithasol wedi eu marcio’n glir ar y lloriau. Ond rhaid i’r holl ymwelwyr a staff y Ganolfan wisgo mygydau wrth iddynt symud o gwmpas yr adeilad, ac yn yr awditoria pan ‘rydym yn ailagor.

Sut bydd ‘Tracio ac Olrhain’ yn effeithio ar fy ymweliad?

Bydd angen cadw cofnod o bob ymwelydd sy’n dod i mewn i’r Ganolfan er mwyn darparu data ar gyfer prosesau Tracio ac Olrhain Llywodraeth Cymru. Byddwn yn defnyddio côd QR sy’n hawdd ei ddefnyddio - gallwch ei sganio ar eich ffôn i gofnodi’ch ymweliad. Cedwir y data yn ddiogel, yn unol â chyfarwyddyd a rheoladau GDPR, ac ni fydd yn cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti arall heblaw am y gwasanaeth Tracio ac Olrhain, neu ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall ond Tracio ac Olrhain.

A fydd y Swyddfa Docynnau ar agor?

Nid yw ein swyddfa docynnau wedi cau gydol y pandemig! Bydd y tîm yn parhau i weithio gartref lle gallant ddeialu i mewn i’n meddalwedd tocynnu a’n systemau ffôn - mae technoleg yn wyrthiol! Unwaith yr ydym yn ailagor, bydd gennym wasanaeth cyfyngedig yn yr adeilad, yn ychwanegol i’r tîm sy’n gweithio gartref. ‘Rydym yn ystyried cyflwyno system ddi-docyn (yn defnyddio offer sganio codau bar) a pheidiwch ag anghofio y gallwch archebu ar-lein neu dros y ffôn fel arfer. Tra bod cadw pellter cymdeithasol yn bodoli, bydd rhaid cyfyngu’r niferoedd yn ein holl ddigwyddiadau, a byddwn yn eich gosod yn eich grwpiau/swigod teulu ac wedyn yn blocio seddi o’ch cwmpas - mae’n mynd i fod yn wahanol iawn i bawb, felly byddwch yn amyneddgar efo ni os gwelwch yn dda!

Oes unrhyw gwestiwn arall gyda chi?

Gobeithiwn eich bod chi wedi ddod o hyd i'r wybodaeth sydd angen arnoch chi ar y dudalen hon, ond os ddim, peidiwch ag oedi i gysylltu!