mesurau COVID-19 a Chwestiynau Cyffredin

Rydym wedi llunio rhai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin am ein mesurau COVID-19. Darllenwch ymlaen am yr holl wybodaeth!

Diweddariad 05/05/2022

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn dal i wisgo gorchuddion wyneb, hyd yn oed os nad oes rhaid ichi wneud hynny. Mae COVID-19 yn parhau i fod yn risg, ac mae’n rhaid inni barhau i wneud popeth y gallwn i gyfyngu ar ei ledaeniad. 

Diweddariad 17/02/2022

O’r 19eg Chwefror ni fydd angen i chi ddangos Pas COVID GIG i fynychu ein digwyddiadau a’n sinema.

Bydd rhai fesurau Covid eraill yn parhau yn eu lle.


 
O'r 28ain Ionawr 2022 ymlaen ni fydd seddau pellter cymdeithasol yn eu lle ar gyfer unrhyw un o'n digwyddiadau neu sinema.
 

Argymellir yn gryf bod pawb dros 11+ yn cymryd Prawf Llif Unfford (LFT) o fewn 24 awr cyn ymweld â’r Ganolfan.

Am y tro byddwn gofynnir i chi barhau i wisgo mygydau pan ‘rydych yn y Ganolfan.

Ceisiwch gyrraedd 20-30 munud cyn y perfformiad - byddwn yn agor y drysau i’r awditoriwm ychydig yn gynt nag arfer er mwyn rhoi cyfle i bobl ddod o hyd i’w seddi mewn ffordd ymlaciol a digynnwrf.

Diolch am eich amynedd wrth i ni weithio pethau allan gyda’n gilydd!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

Sut y gellir cynnal cadw pellter cymdeithasol o fewn y Ganolfan?

O'r 28ain Ionawr 2022 ymlaen ni fydd seddau pellter cymdeithasol yn eu lle ar gyfer unrhyw un o'n digwyddiadau neu sinema.

Byddwn yn trefnu ffyrdd gwahanol o edrych ar ôl ein cwsmeriaid sy’n minimeiddio cysylltiad gyda phobl eraill - yn cynnwys taliadau gyda chardiau’n unig, archebu ar-lein a gwasanaethau cludo.

A ydym angen Pàs COVID y GIG?

O’r 19eg Chwefror 2022 ni fydd angen i chi ddangos Pas COVID GIG i fynychu ein digwyddiadau a’n sinema.
 

Pa fesurau diogelwch eraill y gallaf eu disgwyl?

Er diogelwch a thawelwch meddwl ein cwsmeriaid wrth i ni ddychwelyd at ddigwyddiadau ar raddfa fwy, ‘rydym wedi rhoi’r mesurau canlynol yn eu lle:

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn dal i wisgo gorchuddion wyneb, hyd yn oed os nad oes rhaid ichi wneud hynny. Mae COVID-19 yn parhau i fod yn risg, ac mae’n rhaid inni barhau i wneud popeth y gallwn i gyfyngu ar ei ledaeniad. 
 
Lleolir hylif diheintio dwylo o gwmpas yr adeilad er eich hwyslustod.
 
Ceisiwch gyrraedd 20-30 munud cyn y perfformiad - byddwn yn agor y drysau i’r awditoriwm ychydig yn gynt nag arfer er mwyn rhoi cyfle i bobl ddod o hyd i’w seddi mewn ffordd ymlaciol a digynnwrf.
 
Os ydych yn dangos unrhyw symptomau, neu wedi cael prawf llif ochrol neu PCR positif, neu jyst ddim yn teimlo’n barod i ddod yn ôl ar hyn o bryd, cysylltwch â ni ar y ffôn neu drwy e-bost a chewch ad-daliad llawn.
 
Mae ein tîm yma i’ch  helpu - os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau jyst gadewch i ni wybod. 

Pa gyfleusterau sydd gennych ar gyfer golchi dwylo?

Mae gennym hylif diheintio dwylo mewn pob rhan o’r adeilad - ger bwys y prif fynedfeydd, yn yr holl doiledau, mewn gweithdai, swyddfeydd a thu ôl i’r llwyfan. Gofynnir i bawb sy’n ymweld â’r Ganolfan i ddiheintio eu dwylo cyn dod i mewn i’r adeilad.

Beth yw eich gweithdrefnau glanhau?

Mae'r adeilad yn cael ei lanhau’n drylwyr, yn defnyddio’r cynnyrch priodol, bob dydd cyn agor y drysau. Wedyn gydol ein horiau agor mae ein Tîm Gweithredu yn glanhau’r holl ‘bwyntiau cyffwrdd’ (handlenni’r drysau, rheiliau etc) a’r holl doiledau’n rheolaidd, er mwyn sicrhau y cedwir popeth yn lân. ‘Rydym yn ddiolchgar iawn i’r holl dîm am ein cadw’n ddiogel. Os oes gennych unrhyw bryderon siaradwch gyda’n Rheolwr ar Ddyletswydd os gwelwch yn dda - byddant wrth law i ateb unrhyw gwestiynau.

Beth am barcio?

Mae’r Ganolfan yn ffodus bod ganddi gyfleusterau parcio ger bwys yr adeilad. Dylech ffeindio bod y maes parcio’n dawelach nag arfer gan fod llawer o staff y campws yn parhau i weithio o’u cartrefi. Os medrwch ddod o hyd i le i ffwrdd oddi wrth gerbydau eraill bydd hynny’n eich helpu i gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Pryd bydd perfformiadau byw yn ailddechrau eto?

‘Rydym wedi dychwelyd yn raddol at ddigwyddiadau byw, yn dechrau ar ganol mis Gorffennaf 2021.

Beth am fy nhocynnau?

Os ydych yn archebu tocynnau ar gyfer sioeau fe welwch fod gennym system e-docynnu yn ei lle bellach. Anfonir eich tocyn atoch drwy’r e-bost ond os yw’n well gennych, gallwch godi tocyn wedi’i brintio. Bydd pob tocyn yn dangos côd bar sy’n cael ei sganio wrth i chi fynd i mewn i’r sioe.

Os ydych chi wedi archebu tocynnau ar gyfer sioeau bydd y tocynnau'n cael eu cadw'n ddiogel yn y swyddfa docynnau ichi. Wedi hynny bydd modd i chi ddod i'w casglu nhw neu bydd tocynnau'n cael eu postio atoch chi os ydych chi wedi talu am y gwasanaeth hwnnw.

Ydi’r arddangosfeydd ar agor?

Yn Oriel 1 byddwn yn cyfyngu’r nifer o ymwelwyr. Defnyddir muriau a mannau eraill o gwmpas yr adeilad i arddangos gwaith, er mwyn rhoi digon o le i’r eitemau ac i bobl gael y cyfle i’w gweld. Yn ffodus mae gennym ddigonedd o le i wneud hyn. Bydd arddangosfeydd yn parhau am gyfnodau hirach i roi cyfle i bawb eu gweld, a byddwn yn cynnig opsiynau oriel rhithiol ar gyfer y sawl sy’n methu ymweld â ni ar hyn o bryd.

Beth am ffilmiau?

Rydym wedi dechrau rhaglen o ffilmiau ar unwaith. Byddwn yn gweithio yn ôl cyfarwyddyd y llywodraeth ynglyn â nifer y bobl sy’n cael bod yn yr awditoriwm.

Beth am ad-daliadau - a fydd yn bosibl newid fy meddwl ynglyn â mynd i weld rhywbeth?

Os ffeindiwch am unrhyw reswm na fedrwch ddod i berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar eu cyfer, gallwch ddychwelyd eich tocynnau hyd at ddau ddiwrnod cyn y perfformiad a rhoddir nodyn credyd llawn i chi. Neu, gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm, neu os yw’r tocynnau i gyd wedi eu gwerthu fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau heb gost ychwanegol (ond ni fedrir gwarantu hyn). Nid yw hyn yn gymwys ar gyfer cyrsiau.  
 
Os yw’r Ganolfan yn ailamseru neu’n canslo digwyddiad, bydd gennych yr opsiwn o ad-daliad, nodyn credyd neu daleb ddigidol. 
 
Os ydych wedi gwneud trefniadau trwy Booking Protect, gallwch geisio’n uniongyrchol at Booking Protect am ad-daliad. 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglyn â’ch archeb, cysylltwch â’n Swyddfa Docynnau ar 01970 623232 neu anfonwch e-bost at artstaff@aber.ac.uk, a gwnawn ein gorau i’ch helpu!
 
Big Trib 2022
Os os gennych docyn gallwch gael ad-daliad hyd at 1af Mehefin 2022. Bydd yr holl ad-daliadau (yn cynnwys tocynnau a brynwyd yn Spellbound) ‘nawr yn cel eu prosesu gan dîm swyddfa docynnau’r  Ganolfan. Cysylltwch â nhw ar artstaff@aber.ac.uk neu galwch heibio’r Ganolfan mewn person i siarad gydag aelod o’r staff. 
 

Ydi’r Caffi ar agor?

Mae'r Caffi ar agor Dydd Llun – Dydd Sadwrn 9.00am-8pm a Dydd Sul 12pm-5pm. Gall cwsmeriaid fwyta tu mewn neu brynu bwyd i gymryd allan

Mae Caffi’r Piazza ar agor ar gyfer diodydd poeth a meddal, cacennau, brechdanau a byrbrydau. Nifer cyfyng o seddi ar gael tu mewn.
 
Dydd Llun - Dydd Gwener: 09:00-18:00 Dydd Sadwrn: 09:00 -15:00
 

Ydi’r bar ar agor?

Agorir y bar am un awr cyn sioeau a digwyddiadau.
 
Pan nad yw’r bar ar agor, gallwch ddefnyddio’r gofod ar y llawr cyntaf, a gellir archebu bwyd a diodydd trwy ddefnyddio’r platfform ar-lein ‘The Vine’ (Ddydd Llun – Dydd Sadwrn rhwng 9:30-21:30). Deuir ag unrhyw ddiodydd a brynir ar y Vine at fwrdd y cwsmer.

Beth am y siopau?

Rydym wedi ailagor gyda siop ar ei newydd wedd! Bydd gennym drefn un-ffordd i chi ei dilyn, a chyfyngir y nifer o bobl a ganiateir yn y siop ar yr un pryd. Er ei bod yn anodd, gofynnir i’n cwsmeriaid beidio â chyffwrdd ag eitemau oni bai eu bod am eu prynu, er parch i eraill.

Bydd y siop ar agor 10-8pm Dydd Llun – Dydd Sadwrn, 12-5pm Dydd Sul

Mae fy mhlentyn yn mynychu’r Ysgol Ddawns, pryd mae dosbarthiadau’n ailddechrau?

Mae dosbarthiadau dawns wedi ailddechrau yn y stiwdio o Ddydd Llun 14eg Mehefin 2021. Cysylltwch â cymrydrhan@aber.ac.uk am ragor o wybodaeth.

A fydd y Theatr Ieuenctid a’r Ysgol Lwyfan yn ailddechrau yn ystod yr haf hefyd?

Mae dosbarthiadau’r Ysgol Lwyfan wedi ailddechrau yn y stiwdio o Ddydd Sadwrn 19eg Mehefin 2021. Cysylltwch â cymrydrhan@aber.ac.uk am ragor o wybodaeth.
 
Mae dosbarthiadau’r Theatr Ieuenctid wedi ailddechrau ym mis Medi 2021. Mae’r aelodau newydd gymryd rhan ar-lein yng Ngŵyl Connections Theatr Genedlaethol Lloegr. Cysylltwch â cymrydrhan@aber.ac.uk am ragor o wybodaeth.

A fydd rhaid i mi wisgo mwgwd wrth ymweld â’r Ganolfan?

Mae cyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn glir bod rhaid i fygydau gael eu gwisgo y tu mewn i adeiladau cyhoeddus gan bawb dros 11 oed oni bai am eithriadau. Gall aelodau o’r ysgol ddawns gymryd eu mygydau i ffwrdd unwaith y maent yn y stiwdios dawns lle gwelir arwyddion pellter cymdeithasol wedi eu marcio’n glir ar y lloriau. Ond pan ‘rydym yn ailagor rhaid i ymwelwyr a staff, oni bai eu bod yn eithriedig, wisgo mygydau pan ydynt yn symud o gwmpas yr adeilad, ac yn yr awditoria. Gall y sawl sy’n eithriedig wisgo gortyn gwyn i fynegi eu sefyllfa, ond nid yw hyn yn orfodol.

Sut bydd ‘Tracio ac Olrhain’ yn effeithio ar fy ymweliad?

Bydd angen cadw cofnod o bob ymwelydd sy’n dod i mewn i’r Ganolfan er mwyn darparu data ar gyfer prosesau Tracio ac Olrhain Llywodraeth Cymru. Byddwn yn defnyddio côd QR sy’n hawdd ei ddefnyddio - gallwch ei sganio ar eich ffôn i gofnodi’ch ymweliad. Cedwir y data yn ddiogel, yn unol â chyfarwyddyd a rheoladau GDPR, ac ni fydd yn cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti arall heblaw am y gwasanaeth Tracio ac Olrhain, neu ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall ond Tracio ac Olrhain.

A fydd y Swyddfa Docynnau ar agor?

Bydd y tîm yn parhau i weithio gartref lle gallant ddeialu i mewn i’n meddalwedd tocynnu a’n systemau ffôn - mae technoleg yn wyrthiol! Bydd gennym wasanaeth cyfyngedig yn yr adeilad, yn ychwanegol i’r tîm sy’n gweithio gartref. ‘Rydym yn ystyried cyflwyno system ddi-docyn (yn defnyddio offer sganio codau bar) a pheidiwch ag anghofio y gallwch archebu ar-lein neu dros y ffôn fel arfer. 

A fyddwch yn defnyddio arion parod?

Ni fyddwn yn defnyddio arian parod.  Talwch ar-lein neu defnyddiwch gerdyn digyswllt. 

Oes unrhyw gwestiwn arall gyda chi?

Gobeithiwn eich bod chi wedi ddod o hyd i'r wybodaeth sydd angen arnoch chi ar y dudalen hon, ond os ddim, peidiwch ag oedi i gysylltu!

artstaff@aber.ac.uk  01970623232

 

Archwiliwch Ganolfan y Celfyddydau cyn dod i ddigwyddiad yn y model 3d isod: