Cwestiynau Ail-agor

Mae brif adeilad Canolfan y Celfyddydau ar gau ar hyn o bryd, ond rydyn ni gweithio'n galed ar baratoi at ail-agor. Rydyn ni am sicrhau eich bod chi mor gyffyrddus ac mor hyderus â phosib yn dychwelyd i Ganolfan y Celfyddydau. P'un a ydych chi'n ymweld â ni'n fuan neu'n aros ychydig fisoedd, rydyn ni'n edrych ymlaen at eich croesawu chi'n ôl!

Rydym wedi llunio rhai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin am agoriad Canolfan y Celfyddydau. Darllenwch ymlaen am yr holl wybodaeth!

Pryd mae’r Ganolfan yn ailagor?

Y gobaith oedd i agor drysau’r Ganolfan i ymwelwyr eto ym mis Medi, er mewn ffordd gyfyng iawn yn nhermau gweithgareddau. Yn anffodus cafodd y Ganolfan ei heffeithio gan lifogydd ym mis Awst a olygodd fod angen ailosod yr holl loriau ar y ddwy lefel uchaf. Mae hyn yn debygol o gymryd amser sylweddol ac i fod yn realistig ni fyddwn mewn sefyllfa i ailagor tan mis Tachwedd. ‘Roedd hon yn ergyd ar dop popeth arall, ond ar nodyn mwy positif, byddwn yn ailagor gyda lloriau newydd hardd! Yn ffodus, ni effeithiwyd yn ormodol ar y lefel isaf felly byddwn yn medru ailddechrau’r Ysgol Ddawns ar-lein o fis Medi ac hefyd bydd Caffi’r Piazza ar agor ar gyfer prydau i gymryd allan. Nid ydym wedi cau i lawr, mi fyddwn yn ôl!

Sut y gellir cynnal cadw pellter cymdeithasol o fewn y Ganolfan?

‘Rydym yn gofyn i’n holl ymwelwyr i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ynglyn â chadw pellter cymdeithasol.

Byddwn yn marcio allan y llawr mewn mannau lle mae pobl yn debyg o ymgynnull megis y Swyddfa Docynnau.

Byddwn yn cyfyngu’r nifer o bobl a ganiateir mewn pob ystafell neu awditoriwm, yn unol â chanllawiau cyfredol.

Byddwn yn trefnu ffyrdd gwahanol o edrych ar ôl ein cwsmeriaid sy’n minimeiddio cysylltiad gyda phobl eraill - yn cynnwys taliadau gyda chardiau’n unig, archebu ar-lein a gwasanaethau cludo.

Pa gyfleusterau sydd gennych ar gyfer golchi dwylo?

Bydd gennym hylif diheintio dwylo mewn pob rhan o’r adeilad - ger bwys y prif fynedfeydd, yn yr holl doiledau, mewn gweithdai, swyddfeydd a thu ôl i’r llwyfan. Gofynnir i bawb sy’n ymweld â’r Ganolfan i ddiheintio eu dwylo cyn dod i mewn i’r adeilad.

Beth yw eich gweithdrefnau glanhau?

Bydd yr adeilad yn cael ei lanhau’n drylwyr, yn defnyddio’r cynnyrch priodol, bob dydd cyn agor y drysau. Wedyn gydol ein horiau agor bydd ein Tîm Gweithredu yn glanhau’r holl ‘bwyntiau cyffwrdd’ (handlenni’r drysau, rheiliau etc) a’r holl doiledau’n rheolaidd, er mwyn sicrhau y cedwir popeth yn lân. ‘Rydym yn ddiolchgar iawn i’r holl dîm am ein cadw’n ddiogel. Os oes gennych unrhyw bryderon siaradwch gyda’n Rheolwr ar Ddyletswydd os gwelwch yn dda - byddant wrth law i ateb unrhyw gwestiynau.

Beth am barcio?

Mae’r Ganolfan yn ffodus bod ganddi gyfleusterau parcio ger bwys yr adeilad. Dylech ffeindio bod y maes parcio’n dawelach nag arfer gan fod llawer o staff y campws yn parhau i weithio o’u cartrefi. Os medrwch ddod o hyd i le i ffwrdd oddi wrth gerbydau eraill bydd hynny’n eich helpu i gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Pryd bydd perfformiadau byw yn ailddechrau eto?

‘Rydym yn dilyn cyngor y llywodraeth ynglyn â phryd y gall hyn fod yn bosibl, tra’n ymwybodol iawn o’r angen i edrych ar ôl ein cynulleidfaoedd, perfformwyr a’n staff. Er ei bod yn teimlo’n rhyfedd iawn i gael y theatr a’r neuadd fawr yn wag, ni fyddwn yn cynnig perfformiadau byw nes ei bod yn ddiogel i wneud hynny. Mae’n edrych yn debygol iawn na fydd y rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn dechrau eto tan y Gwanwyn 2021. Bydd unrhyw ddigwyddiadau byw sydd yn cael eu cynnal yn golygu niferoedd cyfyng yn y gynulleidfa - sydd yn naturiol yn cyfyngu hefyd maint a sgôp y sioe. ‘Rydym ni’n methu sioeau byw gymaint ag yr ydych chi, ond rhaid i ni i gyd fod y amyneddgar.

Ydi’r arddangosfeydd ar agor?

Unwaith mae’r gwaith ar y lloriau wedi’i gwblhau, un o’r meysydd cyntaf y gallwn ailddechrau bydd mynediad i’r celfyddydau gweledol. Yn Oriel 1 byddwn yn cyfyngu’r nifer o ymwelwyr, ac yn dyfeisio system ‘un-ffordd’ o gwmpas yr arddangosfa. Defnyddir muriau a mannau eraill o gwmpas yr adeilad i arddangos gwaith, er mwyn rhoi digon o le i’r eitemau ac i bobl gael y cyfle i’w gweld. Yn ffodus mae gennym ddigonedd o le i wneud hyn. Bydd arddangosfeydd yn parhau am gyfnodau hirach i roi cyfle i bawb eu gweld, a byddwn yn cynnig opsiynau oriel rhithiol ar gyfer y sawl sy’n methu ymweld â ni ar hyn o bryd.

Beth am ffilmiau?

‘Rydym yn gobeithio dechrau rhaglen o ffilmiau cyn gynted ag ‘rydym yn medru. Byddwn yn gweithio’n unol â chanllawiau’r llywodraeth ynglyn â’r nifer o bobl a ganiateir mewn awditoria, felly er mwyn sicrhau bod cadw pellter cymdeithsol yn bosibl, y bwriad yw dangos ein ffilmiau yn y theatr er mwyn darparu lle ychwanegol. Y gobaith yw, unwaith mae’r gwaith ar y lloriau wedi’i gwblhau, y byddwn yn cynnig rhaglen sinema o fis Tachwedd ymlaen.

Beth am ad-daliadau - a fydd yn bosibl newid fy meddwl ynglyn â mynd i weld rhywbeth?

Gallwch - mae’n iawn i newid eich meddwl. Os ydych wedi bwcio ar gyfer sioe neu weithgaredd ond yn teimlo’n bryderus ac yn anghyfforddus ynglyn â dod, cysylltwch â ni a gallwn unai rhoi nodyn credyd i chi neu ad-daliad, beth bynnag sy’n well gennych. Pe medrwch roi 48 awr o rybudd i ni gwerthfawrogir hynny’n fawr, ond ‘rydym am i chi deimlo’n hapus ynglyn â’ch ymweliad felly cysylltwch â ni unrhyw amser. Yn yr un modd, os nad ydych yn teimlo’n dda, cysylltwch â ni a byddwn yn trefnu ad-daliad. ‘Rydym yn gwybod bod byw mewn byd covid yn gallu bod yn ansicr ac yn emosiynol ar adegau, felly ‘rydym am roi i chi’r hyblygrwydd i ymweld â ni ar eich termau eich hunain.

Ydi’r Caffi ar agor?

I ddechrau bydd caffi’r Piazza yn ailagor o ganol mis Medi gyda gwasanaeth i gymryd prydau allan yn unig. Bydd seddi ar gael y tu allan ar y piazza ac hefyd ar Gwrt y Capel. Unwaith mae’r gwaith ar y lloriau wedi’i gwblhau bydd y prif gaffi yn ailagor a byddwn yn gosod byrddau y tu mewn i’r adeilad - ‘rydym yn ffodus bod gennym ddigon o le i osod y byrddau’n unol â’r rheolau. ‘Rydym hefyd yn ystyried gweini wrth y byrddau yn hytrach na phobl yn ciwio wrth y cownter.

Ydi’r bar ar agor?

Byddwn yn ailagor y bar unwaith mae’r gwaith ar y lloriau wedi’i gwblhau ac mae’r adeilad yn ailagor yn y flwyddyn newydd. Tan hynny cynigir dewis cyfyng o ddiodydd i’w cymryd allan yng Nghaffi’r Piazza.

Beth am y siopau?

Eto, rhaid i ni aros nes bod y gwaith ar y lloriau wedi’i gwblhau. Ond yn y flwyddyn newydd byddwn yn ailagor gyda siop ar ei newydd wedd! Bydd gennym drefn un-ffordd i chi ei dilyn, a chyfyngir y nifer o bobl a ganiateir yn y siop ar yr un pryd. Er ei bod yn anodd, gofynnir i’n cwsmeriaid beidio â chyffwrdd ag eitemau oni bai eu bod am eu prynu, er parch i eraill.

Mae fy mhlentyn yn mynychu’r Ysgol Ddawns, pryd mae dosbarthiadau’n ailddechrau?

Yn unol ag ailagor ysgolion, ‘rydym yn ailddechrau’r dosbarthiadau dawns o fis Medi. Bydd rhain unai'n cael eu cynnal ar-lein neu yn yr adeilad, yn dibynnu ar ein canllawiau. Pan fydd dosbarthiadau yn yr adeilad, cyfyngir y niferoedd yn y stiwdios dawns felly bydd yr amserlen yn newid er mwyn rhoi amser i ni gynnig ail sesiwn ar gyfer dosbarthiadau prysur, ac i lanhau’r stiwdios rhwng sesiynau. Anfonir manylion llawn at bawb sy’n mynychu’r dosbarthiadau ac os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch â ni.

A fydd y Theatr Ieuenctid a’r Ysgol Lwyfan yn ailddechrau ym mis Medi hefyd?

‘Rydym yn bwriadu cynnal sesiynau LAMDA ar-lein tan hanner tymor, ond mae cynlluniau ar y gweill i’r Ysgol Lwyfan ddychwelyd i’r adeilad o fis Hydref. Fel dosbarthiadau dawns bydd rhain unai'n cael eu cynnal ar-lein neu yn yr adeilad yn dibynnol ar ganllawiau. Cysylltwch â’n tîm Dysgu Creadigol am ragor o fanylion!

A fydd rhaid i mi wisgo mwgwd wrth ymweld â’r Ganolfan?

Bydd - mae canllawiau Llywodraeth Cymru ynglyn â gwisgo mygydau yn gwbl eglur sef rhaid i unrhyw un sy'n 11 mlwydd oed neu'n hŷn gwisgo mygydau y tu mewn i adeiladau cyhoeddus. Gall y sawl sy’n mynuchu’r dosbarthiadau dawns dynnu eu mygydau unwaith y mae nhw yn y stiwdios dawns lle mae gridiau cadw pellter cymdeithasol wedi eu marcio’n glir ar y lloriau. Ond rhaid i’r holl ymwelwyr a staff y Ganolfan wisgo mygydau wrth iddynt symud o gwmpas yr adeilad, ac yn yr awditoria pan ‘rydym yn ailagor.

Sut bydd ‘Tracio ac Olrhain’ yn effeithio ar fy ymweliad?

Bydd angen cadw cofnod o bob ymwelydd sy’n dod i mewn i’r Ganolfan er mwyn darparu data ar gyfer prosesau Tracio ac Olrhain Llywodraeth Cymru. Byddwn yn defnyddio côd QR sy’n hawdd ei ddefnyddio - gallwch ei sganio ar eich ffôn i gofnodi’ch ymweliad. Cedwir y data yn ddiogel, yn unol â chyfarwyddyd a rheoladau GDPR, ac ni fydd yn cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti arall heblaw am y gwasanaeth Tracio ac Olrhain, neu ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall ond Tracio ac Olrhain.

A fydd y Swyddfa Docynnau ar agor?

Nid yw ein swyddfa docynnau wedi cau gydol y pandemig! Bydd y tîm yn parhau i weithio gartref lle gallant ddeialu i mewn i’n meddalwedd tocynnu a’n systemau ffôn - mae technoleg yn wyrthiol! Unwaith yr ydym yn ailagor, bydd gennym wasanaeth cyfyngedig yn yr adeilad, yn ychwanegol i’r tîm sy’n gweithio gartref. ‘Rydym yn ystyried cyflwyno system ddi-docyn (yn defnyddio offer sganio codau bar) a pheidiwch ag anghofio y gallwch archebu ar-lein neu dros y ffôn fel arfer. Tra bod cadw pellter cymdeithasol yn bodoli, bydd rhaid cyfyngu’r niferoedd yn ein holl ddigwyddiadau, a byddwn yn eich gosod yn eich grwpiau/swigod teulu ac wedyn yn blocio seddi o’ch cwmpas - mae’n mynd i fod yn wahanol iawn i bawb, felly byddwch yn amyneddgar efo ni os gwelwch yn dda!

Oes unrhyw gwestiwn arall gyda chi?

Gobeithiwn eich bod chi wedi ddod o hyd i'r wybodaeth sydd angen arnoch chi ar y dudalen hon, ond os ddim, peidiwch ag oedi i gysylltu!