Croesawu cefnogaeth ariannol i Ganolfan y Celfyddydau

21/10/2020

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth wedi sicrhau cyllid ychwanegol gan Gyngor y Celfyddydau Cymru er mwyn dygymod gyda’r her ariannol sy’n ei hwynebu yn sgil COVID-19.

Cafodd yr arian ychwanegol (£599,448) ei gyhoeddi heddiw, ddydd Mercher 21 Hydref, fel rhan o Gronfa Adfer Ddiwylliannol Llywodraeth Cymru i gefnogi mudiadau a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru yn ystod pandemig y Cornafeirws.

Yn ôl Cyfarwyddwr y Ganolfan, Dafydd Rhys, mae’r arian ychwanegol hwn yn hanfodol er mwyn cynnal y Ganolfan yn ystod y misoedd nesaf, wrth i’r pandemig COVID-19 barhau.

“Mae hwn yn gyfnod digynsail. Er ein bod yn cynnal nifer o weithgareddau ar lein, mae’r Ganolfan ei hun wedi bod ar gau i bob pwrpas ers canol mis Mawrth ac mae hyn wedi cael effaith andwyol ar ein sefyllfa ariannol."

“Mae’r Ganolfan yma yn Aberystwyth yn ganolbwynt holl bwysig i’r Celfyddydau yng nghanolbarth a gorllewin Cymru ac yn lwyfan i artisitiad a pherfformiwyr o bob oedran, ac mi fydd ganddi ran allweddol i’w chwarae wrth i ni fynd ati i ail-adeiladu’r sector yn dilyn y cyfnod eithriadol heriol hwn.”

Bu’r Ganolfan hefyd yn llwyddiannus yn ei chais am gyllid i gryfhau ei rhwydweithiau digidol.

Mi fydd hyn yn ei galluogi i gyflwyno system docynnau electronig yn hytrach na’u hargraffu, ac atgyfnerthu systemau digidol y Ganolfan ar gyfer dosbarthiadau ar lein.

Ers mis Medi mae dosbathiadau dawns poblogaidd y Ganolfan wedi parhau ar lein ac mae cynlluniau ar y gweill i gynnig mwy o sesiynau creadigol mewn meysydd amrywiol eraill.

Mi fydd Theatr y Werin hefyd yn cael ei haddasu’n sinema gan nad yw sinema arferol y Ganolfan yn ddigon mawr i gynnal y pellter cymdeithasol angenrheidiol.

Ychwanegodd Dafydd Rhys: “Yn ogystal â bod yn ganolfan i’r celfyddydau, mae hefyd yn ganolbwynt holl bwysig i’r gymuned leol yma yn Aberystwyth ac i’r Brifysgol, ac mae’r cyllid ychwanegol hwn yn gymorth i ni bontio’r cyfnod eithriadol a heriol hwn a chynnal y gwasanaethau hynny sydd mor greiddiol i fywyd celfyddydol yr ardal hon.”

Bu rhaid i’r Ganofan ymateb i her arall er diwedd yr haf wedi i law trwm eithriadol achosi llifogydd a difrodi ei lloriau pren.

Mae’r gwaith o ail osod yn lloriau yn parhau, â’r gobaith y bydd y cyfan wedi ei gwblhau erbyn dechrau 2021.

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yw'r ganolfan fwyaf o'i math yng Nghymru ac fe'i hystyrir yn genedlaethol fel canolfan flaenllaw ac arloesol ym myd y celfyddydau.

Mae ganddi raglen artistig eang, o safbwynt cynhyrchu a chyflwyno, ar draws holl ystod y celfyddydau gan gynnwys drama, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, y celfyddydau cymhwysol, ffilm, cyfryngau newydd a chelfyddydau cymunedol ac fe'i cydnabyddir fel canolfan genedlaethol ar gyfer datblygu'r celfyddydau.

Cefnogir y Ganolfan gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Prifysgol Aberystwyth a Chyngor Sir Ceredigion.

Cyhoeddiad Cyngor y Clefyddydau Cymru: https://arts.wales/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd/cyngor-celfyddydau-cym...