COVID-19 - gwybodaeth

Oriau gweithio staff Swyddfa Docynnau: 10am - 4:30pm, dydd Llun-Gwener. (Ar gau dros gwyliau banc.)

Ewch i'r dudalen hon i ddarllen atebion i gwestiynau cyffredin.

Hydref 21ain - diweddariad a chefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Diweddariad: ysgol ddawns - Medi 27ain, 2020

Yn dilyn trafodaethau gyda Chyngor Sir Ceredigion yn sgil tynhau cyfyngiadau Llywodraeth Cymru yn ystod yr wythnos aeth heibio, rydym yn cau ein cyfleusterau i bawb ar wahan i fyfyrwyr y Brifysgol.

Golyga hyn mai ar-lein yn unig y bydd dosbarthiadau dawns Canolfan y Celfyddydau o ddydd Llun 28 Medi 2020 ac am y dyfodol rhagweladwy.

Mae hyn wedi ei wneud er mwyn lleihau’r potensial am ledaenu’r haint rhwng gwahanol rannau o’r gymuned.

Hoffem ymddiheuro am y siom y gallai hyn ei achosi, ond gobeithiwn y bydd ein holl aelodau'n deall bod y penderfyniad hwn wedi'i wneud, mewn cydweithrediad â'r Cyngor, gyda'ch iechyd a'ch lles mewn golwg.

Gwiriwch eich e-byst am wahoddiadau i'r dosbarthiadau ar-lein - bydd y rhain yn dilyn yr un amserlen â'r dosbarthiadau rydych chi eisoes wedi'u mynychu, cyn belled ag y bo modd.

Yn y cyfamser, edrychwn ymlaen at ail-ddechrau’r gweithgareddau ar gyfer ein holl aelodau pan fydd amgylchiadau wedi gwella’n ddigonol.

Diweddariad - 19fed Awst, 2020

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sydd wedi bod ar gau ers mis Mawrth oherwydd cyfyngiadau Covid-19, wedi gorfod gohirio cynlluniau i ailagor oherwydd difrod llifogydd a achoswyd gan lawiad trwm diweddar.

Dros yr wythnosau diwethaf bu staff yng Nghanolfan y Celfyddydau yn paratoi i ailagor rhai cyfleusterau i'r cyhoedd, gan edrych ymlaen yn eiddgar at groesawu pobl yn ôl i'r adeilad, yn enwedig cyn i’r tymor newydd ddechrau ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Yn anffodus, achoswyd difrod sylweddol i’r Ganolfan yn dilyn y glaw trwm ddydd Llun, 10 Awst.

Roedd y glaw trwm yn ormod i’r draeniau yn y Ganolfan a'r cyffiniau, a bu dŵr yn llifo drwy rannau o'r adeilad, gan gynnwys ardal y swyddfa docynnau, cyntedd y Neuadd Fawr, ac ardal y bar ac Oriel 2 ar y llawr cyntaf. Mae yna ddifrod hefyd i ardaloedd cefn llwyfan a rhywfaint o'r seddi balconi yn y Neuadd Fawr.

Mae ein cynlluniau gwreiddiol ar gyfer ailagor fesul cam o ddechrau mis Medi wedi’u gohirio wrth i ni asesu’r difrod. Afraid dweud, gall difrod dŵr gymryd peth amser i’w unioni, yn anad dim oherwydd yr angen i sychu'r ardaloedd yr effeithiwyd arnynt yn drylwyr cyn i’r gwaith adfer ddechrau.

Mae'r gwaith sydd ei angen i atgyweirio'r difrod i'r adeilad wedi cychwyn a bydd yn parhau, tra bod cynlluniau ar waith i addasu agoriad dosbarthiadau dysgu creadigol ac arddangosfeydd. Rydym yn hynod falch yng Nghanolfan y Celfyddydau ein bod yn darparu canolbwynt pwysig i’r celfyddydau yng nghanolbarth Cymru, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu pawb yn ôl cyn gynted ag y gallwn. Os gwelwch yn dda cadwch lygaid ar ein cyfryngau cymdeithasol a'r gwefan am y diweddariadau nesaf.

Neges o Fawrth 17fed, 2020

I’n holl ffrindiau a chefnogwyr,

Bydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar gau i ymwelwyr o 6pm heddiw (Dydd Mawrth 17 Mawrth) hyd yr hysbysir yn wahanol. Diogelwch ein cynulleidfaoedd a’n staff yw ein prif flaenoriaeth wrth wneud y penderfyniad hwn. Byddwn yn parhau i ddilyn cyfarwyddyd ynglyn â phryd y byddwn yn ail ddechrau ein rhaglen.

Mae’r Swyddfa Docynnau yn cysylltu â phawb sydd wedi prynu tocynnau i drefnu ad-daliadau ac i roi gwybodaeth am ddyddiadau sydd wedi eu hail drefnu ond gofynnir i chi fod yn amyneddgar gan fod ‘na gannoedd o bobl i gysylltu â nhw. Byddwn yn diweddaru ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd, felly cadwch olwg ar y newyddion diweddaraf.

Diolch am eich amynedd, dealltwriaeth a chydweithrediad. Anfonwn ein dymuniadau gorau at bawb yn ystod y cyfnod anodd hwn ac ‘rydym yn wir werthfawrogi eich cefnogaeth. Cadwch yn ddiogel an edrychwch ar ôl eich gilydd.